Съдържание

УВОД

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА БЪДЕЩИЯ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1.РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРИЯ

2. ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В ЕС и мястото на гр.Пловдив, област Пловдив и ЮЦР на Република България

3. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА УСКОРЕНА ДИФУЗИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ТРАНСГРАНИЧНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

4. ПЛАТФОРМЕНАТА ИКОНОМИКА И ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ (ПИИИ) – фундаментът на ПРОЕКТА РИМИС ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА Пловдив

5. ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕЧЕ ИНДУСТРИЯ И ИНОВАЦИИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ЮЦР

6. ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНДУСТРИЯТА – ПОДГОТОВКА ЗА ПЕТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

7. НОВА ФИНАНСОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И ПООЩРЕНИЕ НА ЕТИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

8. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ БИЗНЕС МОДЕЛ И ФИРМИТЕ ОТ ПЛОВДИВ – РЕГИОН

9. УСКОРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПЛОВДИВСКИЯ РЕГИОН

10. СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА – СЦЕНАРИИ ЗА НАШИЯ ВЗАИМОСВЪРЗАН СВЯТ

11. ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСБАЛАНСИ И НУЖДИТЕ И МЯСТОТО НА МВУИЕЛ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ДРУГИТЕ ПЛОВДИВСКИ УЧЕБНИ ЗВЕНА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ

12. ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ФАКТОРИ, РЕГИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, РЕГИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, КРАУДФЪНДИНГ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ, ДРУГИ

13. НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНОВАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ТРИТЕ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

14. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА УСКОРЕНА ДИФУЗИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ

15. ПЛОВДИВСКАТА КУЛТУРА КАТО ГЕНЕРАТОР НА ЕВРОПЕЙСКИ ТРУДОВ МОРАЛ

16. РЕГИОНАЛНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – НРАВСТВЕНИ НОРМИ

17. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДУХОВЕНСТВОТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МОРАЛНИ КАТЕГОРИИ

18. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

19. ФУНКЦИОНАЛНО-ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА РИМИС – ПЛОВДИВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Национални и регионални стратегии за икономическо развитие и интелигентна специализация
  2. Обзор на приетите в Европейския съюз и Република България стратегически документи за развитието на регионалната икономика
  3. „Променящата се природа на работата“ – Водещ доклад на Групата на Световната банка от 2019г.
  4. Използвана литература и източници
  5. Суперкомпютърно приложение „Мислещи облаци“ за образованието в „Пловдив Тех Парк“

Предложението РИМИС-Пловдив е разработено от Сдружение „Институт по информатика и Иновативни Технологии“ (ИИИТ – www.iiit.bg), гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ 14, с Председател проф. дтн инж. Чавдар Дамянов, +359 882 933 463, chavdam.optela@gmail.com. В Сдружението членуват над 940 граждани и фирми.

С водещото участие на „Пловдив Тех Парк“ АД (www.optela.com):

Председател на СД проф. д.ик.н. Ас.Конарев, +359 882 933 405, saedinenie.konarev@gmail.com

Изпълнителни директори: В. Йорданов, +359 882 933 540, yordanov.optela@gmail.com

В. Стоянова,  +359 882 933 561, stoyanova.edu@gmail.com

И фирмите:

„ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg) с Изпълнителни директори:

П. Иларионова, +359 882 933 522, ilarionova.ita@gmail.com 

Ат. Костов, +359 882 933 412,  kostov.ita@gmail.com.

„Орфей клуб уелнес“ АД (www.orpheusclub.com) с Изпълнителни директори:

В. Гандева, +359 882 933 489, orpheusclub.videlina@gmail.com

Р. Нейчева, +359 882 933  505, orpheusclub.vasileva@gmail.com

„Корпорация за технологии и иновации“ АД (www.saedinenie.com) с Изпълнителен директор:

Петър Троплев, +359 882 933  438, saedinenie.troplev@gmail.com

„Етик Финанс“ АД (www.efinance.bg)  с Изпълнителни директори:

Г. Палешников, +359 882 933 571, paleshnikov.efinance@gmail.com

Д. Гишин, +359 882 933 530, atlasfinance.gishin@gmail.com