Увод

Политиката, стопанствата, регионите и обществото като цяло са изправени пред големи предизвикателства – глобализацията, драматична демографска промяна, нарастващо социално неравенство, бедност, мощни миграционни процеси, промяна в климата, намаляване на биологичното разнообразие и различни кризи в здравеопазването, растеж, социални и екологични. Прогнозират се драматични сценарии на пазара на труда.

Авторският колектив се формира преди 5 години в „Пловдив Тех Парк“ АД, като резултат на желанието на много хора да дадат своя принос за обществото за интелигентната специализация на Пловдивския регион. Като отговор на тези кризи и осигуряване на значително по висок растеж на икономиката и по-висок жизнен стандарт на жителите на региона.

Оформи се колектив, работещ като семинар на принципите на онлайн общуването и с участието на проф. д.ик.н. Ас. Конарев, проф. дтн инж. Ч. Дамянов, доц. Г. Лафчиев, доц. М. Милев, д-р ик. инж. П. Нейчев, докторантите Д. Гишин, В. Йорданов, Г. Палешников, Р. Герасимов, П. Иларионова, В. Стоянова, Ат. Костов, В. Гандева, В. Пеев, Г. Милушева, Ив. Попов, Ог. Дечев, П. Делева, Р. Петрова, Х. Язъджиян и много други, вкл. и авторите на „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.“, издадена 2014 г., допълнена и преработена във второто издание от 2015 г. Икономическият модел е формализирано описание на различните по естество, сложност и ресурси икономически процеси и явления, произтичащи в община Пловдив, Пловдивска Област и Южен Централен Район. Постарали сме се, моделът да е като опростена рамка, за да се илюстрира за управленските нужди на Общината, Областта, ЮЦР сегашните обществените отношения в стопанското развитие в региона. Особено е мястото на интелигентната специализация, като разбиране на авторите и повлияни от Световния опит за определяне на приоритетни направления за бизнеса и науката в определен регион.

Очевидно трябваше на добавим и едно изследване за развитието на регионалната икономика по света и изградените пазарни (САЩ) и планови (Китай) икономики в исторически оформилите се либерални и социални държави. И да цитираме най-добрите регионални практики. В Приложенията на РИМИС има пълен Обзор на приетите в ЕС и България, документи за регионалната икономика, Национални и регионални стратегии за интелигентна специализация, доклада на Световната банка за 2019 г. и пълен обзор на ползваната литература и източници. С тях ще се постави началото на нова Библиотека за ИТ с Експериментариум в „Пловдив Тех Парк“ АД www.optela.com

Трябваше да отделим много място специално на бурното развитие на регионалната политика в Европа и приетите закони и инициативи. Тази политика в ЕС получава крайно противоречиви оценки от една страна, а от друга се определя като висша изява на евросолидарността.

Постарахме се да подчертаем две важни икономически явления:

 1. Пловдивският регионален модел (РИМИС) трябва да следва регионално си развитие в хармония с документите за регионалното развитие на ЕС и България със спазването на всички вече приети – стратегии, закони и политики.
 2. Съобразяване с оценката на редица институти, че Пловдив е една от най-силните регионални икономики в България и най-добре използва потенциала на перифериите си както в България, така и в съседните държави Турция и Гърция.

Тези създадени икономически отношения са много важни за дифузията на технологии от центъра – Пловдив към периферията на региона – Област, ЮЦР, гранични райони със съседни държави. При проучванията за РИМИС – Пловдив, се определи като важно становище, че само с инструментите на пазарната конкуренция и глобализацията в досегашния опит на човечеството има сериозно негативни резултати за неравенството и повишаване на стандарта на населението и изключване на неблагоприятно регионално развитие.

В нашето Предложение се постарахме да определим цифровата трансформация на региона, експортната ориентираност и интернационализацията на цялостната икономика в следните направления:

 • Укрепване на връзката между пловдивската наука (ВУЗ) и индустрия, както и задължително интегриране на пловдивския бизнес чрез европейски и международни Платформи и Мрежи с Платформена икономика освен с ЕС, но и с Индия, САЩ, Китай и Русия и свързаните с прилагането на Индустрия 4.0.
 • Важно внимание е обърнато на образованието и обучението за получаване на нова технологична грамотност чрез всички пловдивски учебни заведения. Подчертава се нуждата от „Учене цял живот“, най-съвременното практическо онлайн обучение за професиите на бъдещето, включително и приоритетните направления за: информатика, преработваща промишленост със земеделието, туризма, мехатрониката. Предложено е за пръв път в Пловдив да се направи Суперкомпютърно приложение „Мислещи облаци“ за образованието в „Пловдив Тех Парк“ и Международното Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ), създадените Колеж и Гимназия по информатика и Институт по информатика и иновативни технологии (ИИИТ).
 • За Основен фундамент  в РИМИС определяме прилагането в регионалната икономика на все по-налагащото се в света платформено мислене, както в бизнеса, така и във всички сфери на обществото. Предвижда се приоритетно въвеждане на Платформена Икономика с Изкуствен Интелект (ПИИИ), включително Платформи – за електронна търговия, телемедицина, туристически, образователни, за финансова грамотност и услуги, за е-лидери, за привличане на млади пловдивчани от света за интернационализация на пловдивския бизнес, за недвижимостите, за технологична грамотност и учене цял живот и за почти всички бизнесдейности.
 • Технологично обновяване и въвеждане на стандарти и механизми за поощряване на малкия и среден бизнес чрез технологични паркове и акселератори със стартъп фондове. Създаване на нова Атмосфера за МСБ.
 • Формиране на приоритетни направления в определени области на пловдивската икономика с доказани резултати, ресурси и перспективни световни мегатенденции, като отраслови приоритети в:
 • ИКТ в направленията – Изкуствен Интелект (ИИ), Информатика, Е-лидерство, блокчейн технологии, мобилни и интернет приложения
 • Преработващата индустрия със съпътстващото я земеделие в направления – Био и Еко
 • Туризъм в направленията – Балнео, СПА и Уелнес
 • Мехатроника – в автомобилните направления
 • Задължителна е Платформената цифровизация на административните дейности в Община Пловдив, Пловдивска Област и ЮЦР
 • От изключително значение е да се задълбочат контактите за ангажиране с РИМИС – Пловдив на едни от най-престижните пловдивски институции – Пловдивския Международен Панаир, Тракия Икономическа зона (ТИЗ), Народна библиотека „Иван Вазов“, АИКБ – Пловдив, БТПП – Пловдив, Сдружение за Пловдив, Пловдивските ВУЗ-ове и училища, другите общини в Пловдив, областта и ЮЦР, профсъюзите. Очакването е, тези организации да се ангажират и да бъдат изпълнители на части от този проект като Иновативни центрове за ускоряване на дифузиите на новите технологии в обществото и икономиката в региона.

Важно е, че в този материал сме се постарали да изясним за научно-техническата политика, че дифузията на технологиите е най-съвременния подход на световния механизъм за регионално развитие. Както показва световният опит в теорията на Технополисите се стимулира развитие на високотехнологичните отрасли чрез външни инвестиции, но и чрез субсидии и финансови помощи на държавата или регионалните власти. Това е важно за развитие на специфичната научна инфраструктура за опредени територии за реално внедряване на нови технологии. Така постъпват в Западна Европа, САЩ и Япония. Обикновено тези регионални модели възникват в големите градове близо до университети с научен капацитет (какъвто е Пловдив).

Така на практика между тях се осъществява дифузия на новите технологии с регионалната икономическа среда.

Известно е, че обикновено по света икономическият район не е задължително обособена единица, а се обособява, като елемент на технологиите, планирането и прогнозирането. Обикновено икономическия модел се простира върху няколко административно-териториално обособени единици – общини, области, райони.

Такъв е и Обхватът на РИМИС – община Пловдив, Област Пловдив и Южен централен район. Тези единици са обективна реалност и са свързани в един икономически район със задълбочаващото се отраслово и териториално разделение на труда и водещата роля на центъра – Пловдив.

Съществуват много примери в ЕС и света, където определени региони успяват да намерят моделите на растеж и да спрат нарастването на опасното неравенство. Защото създават интелигентна икономическа инфраструктура, която се изгражда с водещата роля на регионалните ръководства. Подкрепени от модела на четворната спирала, а именно – регионални органи, бизнес, наука и общество.

Сегашното състояние на обществото има особености. Обществото от своя страна е недоволно, че не се предлагат цялостни модели за икономическо и социално развитие, нито от икономистите, нито от политиците, както и от финансовата система, с което се генерира криза след криза. Преобладава чувството за несигурност и демографска криза, както за малкия бизнес, така и в личен план. Очевидно липсват идеи, но липсва и смелост на държавно и регионално ниво да се започне моделиране и дългосрочни проекти за един регионален икономически модел, който да бъде успешен за своите жители, за своите бизнес структури с повече добавена стойност и успешно развитие на обществото в региона.

Авторите  определят, че създаването на РИМИС – Пловдив има за основна цел – Формиране на специални и приоритетни условия за локалната територия в Общината, Областта и ЮЦР за Формирането на повече принадена стойност при функционирането на пловдивската икономика, което осигурява по-висок жизнен стандарт на населението на пловдивската територия.

Ние, Авторите искрено вярваме в реалността и изпълнимостта на този Регионален Икономически Модел за Интелигентна Специализация-Пловдив. Досега са проучени над 208 документа и са прочетени 79 хил. страници.  Материалите за РИМИС ще бъдат публикувани и развивани като УИКИ на страниците в интернет:

 • http://iiit.bg/ – „Институт по информатика и иновативни технологии“ (ИИИТ)
 • https://journal.iiit.bg/ – Е-списание „Информатика и иновативни технологии“
 • http://rimii.eu/ – РИМИС

Ще се подготвят клипове и Технофилм на „Е-ФинТВ Медия“ за РИМИС за търсене на подкрепа на обществото на Пловдив.

Предложението за РИМИС – Пловдив е прието на Експертен съвет с председател Ганчо  Колаксъзов, състоял се на 22.05.2020 г. от 1300 ч. в   „Пловдив Тех Парк“ АД.

За Авторите:

д-р ик. инж. Петър Нейчев+359 882 933 400chairman.neichev@gmail.com
проф. дтн инж. Чавдар Дамянов+359 882 933 463chavdam.optela@gmail.com
проф. д.ик.н. Асен Конарев+359 882 933 405saedinenie.konarev@gmail.com
проф. д-р Ганчо Ганчев+359 888 550 683ggtodoroff@gmail.com
проф. д-р Христо Смоленов+359 888 266 101smolenov@abv.bg
доц. инж. Георги Лафчиев+359 882 933 426lafchiev.g@gmail.com
доц. инж. Мариян Милев+359 882 933 567marianmilev2002@gmail.com
инж. Стефан Гълъбов+359 882 933 440saedinenie.galabov@gmail.com
инж. Иван Петров+359 882 933 494ivan.parmachki5@gmail.com
Петя Иларионова+359 882 933 522ilarionova.ita@gmail.com
Атанас Костов+359 882 933 412kostov.ita@gmail.com
Венелин Йорданов+359 882 933 540yordanov.optela@gmail.com
Васка Стоянова+359 882 933 561stoyanova.edu@gmail.com
Росен Герасимов+359 882 933 572gerasimov.ita@gmail.com
Петър Троплев+359 882 933 438saedinenie.troplev@gmail.com
Радостина Нейчева+359 882 933 505orpheusclub.vasileva@gmail.com
Виделина Гандева+359 882 933 489orpheusclub.videlina@gmail.com
Веселин Пеев+359 882 933 507orpheusclub.peev@gmail.com
Павлина Делева+359 882 933 501orpheusclub.pavlina@gmail.com
Данаил Цветков+359 882 933 503orpheusclub.tsvetkov@gmail.com
Димитър Гишин+359 882 933 530atlasfinance.gishin@gmail.com
инж. Георги Палешников+359 882 933 571paleshnikov.efinance@gmail.com
Иван Попов+359 882 933 519bulgariama@gmail.com
Хачик Язъджиян+359 882 933 244atlasfinance.hachik@gmail.com