9. УСКОРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН

Според последни данни, 72% от населението на ЕС живее в големи градове, малки градове или предградия, което превръща градовете в двигатели на икономиката на континента. Градовете генерират 85% от европейския БВП; те също така трябва да се изправят срещу множество взаимосвързани предизвикателства като енергийните и климатични промени, трудовия пазар, миграцията, социалното неравенство, замърсяването на въздуха, водата и почвата.

Въпреки това, благодарение на напредналите дигитални технологии, Европа има възможността да преоткрие начините, по които се управлява развитието на градовете, и да намери отговор на големите предизвикателства, с които се сблъсква съвременното общество: ефикасно управление в здравеопазването, по-чиста околна среда, зелена мобилност, предлагане на високостойностни работни позиции. Поради високата гъстота на населението, градовете се намират в много добра позиция да създават иновативни екосистеми, изградени от широк спектър от различни заинтересовани страни като управляващи органи, индустрии, финансов сектор, образователен сектор, обществени организации, социални партньори и други. Градовете имат потенциала да осъществят на практика разработените политики.

В този контекст възниква „Предизвикателство дигитални градове“ (ПДГ), една инициатива на Европейската комисия, целяща да подкрепя градовете по пътя им към дигитална трансформация. ПДГ предлага съвети по дигиталните политики и подкрепя петнадесет града в Европа. Предлаганата подкрепа ще ускори дигиталната трансформация и индустриалната модернизация на градовете, за да могат те да се възползват напълно от предимствата на четвъртата индустриална революция.

Активното участие на кметовете е ключово за икономическия ръст, просперитет и благосъстояние на европейските градове. Ангажираността на политическите лидери играе важна роля при процесите на дигитална трансформация в градовете, осигуряването на стратегически хоризонт, както и гарантира, че процесът на разработване и прилагане на Стратегията за дигиталната трансформация ще доведе до създаването на портфолио от конкретни стъпки и инициативи, подкрепящи постигането на общата цел и адаптирани към местните условия в различните градове. Различните инициативи трябва да бъдат координирани, за да се гарантира, че усилията и ангажираността на градската администрация ще доведат до оптимални резултати.

Независимо от факта, че Пловдив не е включен в тази инициатива на ЕК, е възможно изграждането на проекта РИМИС – Пловдив като инициатива на Пловдивската общественост. Развитието на Пловдив като дигитален град е подкрепено от много заинтересовани страни в региона Южен Централен. Водещата роля на Пловдив ще е решаваща в дифузията на дигитални технологии на област Пловдив и градовете и селищата в ЮЦР.

Ангажираността на заинтересованите страни и потребителите е ключов аспект от прилагането на РИМИС и включва информационен обмен и комуникация; ангажираност/участие/сътрудничество/ съвместни дейности и вземане на решения от участниците; както и отворено управление. Взети заедно, потребителската ангажираност, реализирането на съвместни модели на управление, създаването на екосистеми за сътрудничество и оптимизацията на потребителското поведение са истинските цели зад въвеждането на технологии и отворени данни. Процесът на ангажиране на заинтересованите страни вече започна посредством работата по създаването на СДТС. Този процес ще продължи посредством подбора на ключови заинтересовани страни, от приоритетните сферите на РИМИС, а именно стартъп екосистемата, администрацията, комуналните услуги и транспорта. Селекцията може да включва отделни лица, групи, агенции или организации, които по някакъв начин са свързани с РИМИС. Четири или пет ключови представители на заинтересованите страни ще бъдат избрани да участват в четири консултативни съвета – по един за всяка сфера (стартъп екосистема, администрация, комунални услуги, транспорт). Консултативните съвети ще се срещат веднъж месечно с представителите на бизнеса/организациите, които осъществяват дигиталните дейности от РИМИС, за да наблюдава процеса по реализацията им. Тези бизнеси/организации ще носят отговорност за необходимото ежедневно управление на всяка от дейностите, включително измерването и анализа на въздействието им, както и ще докладват на консултативните съвети. Създаването на консултативните съвети и процесите за вземане на решения са първа стъпка от прилагането на РИМИС.