11. ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСБАЛАНСИ И НУЖДИТЕ И МЯСТОТО НА МВУИЕЛ, ПРОФЕСИОНАЛЕН ЧАСТЕН ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ДРУГИТЕ ПЛОВДИВСКИ УЧЕБНИ ЗВЕНА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ

Град  Пловдив е един от най- важните образователни центрове в България. Университетите, професионалните гимназии и колежи са в състояние да задоволяват нуждите от специалисти за всички области от живота. В Пловдив действат пет университета, една академия и три висши училища:

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) – с 9 факултета и два филиала (Смолян и Кърджали).
 • Университет по хранителни технологии (УХТ)
 • Медицински университет Пловдив
 • Технически университет София – филиал Пловдив
 • Аграрен университет
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. А. Диамандиев“ (АМТИИ)
 • Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ)
 • Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ)
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР)

Наличието на тези висши учебни заведение дава възможност нуждите на Пловдив и региона да бъдат задоволени от специалисти с висше образование във всички области на живота. От пловдивските висши заведения излизат лекари, инженери от почти всички области на промишлеността, технолози и контрольори по безопасност на храните, филолози, историци, физици, агрономи, хора на изкуството и др. А завършилите в Пловдив специалисти предават наученото в пловдивските заведения и в други краища на страната, а напоследък и по целия свят.

Но само специалистите с висше образование, не са достатъчни за развитието и индустриализацията на една страна. Не по-малко е нужно и наличието на хора с професионална квалификация. Пловдив е град който отговаря и на това условие – да създава специалисти с професионална квалификация. В града работят и обучават такива специалисти 18  професионални гимназии и колежи, а именно:

 • Професионална гимназия по електротехника и електроника – ПГГЕ гр. Пловдив;
 • Професионална гимназия по механотехника – ПГМТ „проф. Цветан Лазаров”;
 • Професионална гимназия по машиностроене – ПГМ Пловдив;
 • Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – ПГХХТ Пловдив;
 • Професионална гимназия по транспорт – ПГТ „Гоце Делчев”;
 • Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“;
 • Професионална гимназия по строителни технологии – ПГСТ „Пеньо Пенев”;
 • Професионална гимназия по битова техника;
 • Професионална гимназия вътрешна архитектура и дървообработване – ПГВАД „Христо Ботев”;
 • Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“;
 • Професионална гимназия по облекло „Ана Май“;
 • Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Акад. Благовест Сендов“;
 • Национална търговска гимназия;
 • Национална гимназия за сценични и екранни изкуства;
 • Частна професионална гимназия по икономика и управление;
 • Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов”;
 • Частен професионален колеж „Източен европейски образователен център“;
 • Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии.

От наименованията на висшите заведения и професионалните гимназии и колежи се вижда профила на тяхната дейност в областта на образованието и обучението. Повечето от тях имат традиционни специалности за извеждане на съответните специалисти. Тенденциите в развитието на науката и новите направления и световни постижения доведоха до създаването на нови професии и необходимост от подготовката на специалисти за тези професии. Независимо, че за подготовката на такива специалисти все още не са осигурени необходимите условия, то при почти всички учебни заведения в Пловдив се наблюдава включване на изучаване на нови специалности и дисциплини. Така например в Пловдивски университет е създаден факултет по информатика и математика, в който се обучават специалисти по информационни технологии.

В УХТ се обучават  студенти по специалността „Компютърни системи и технологии“, което обезпечава престижна подготовка за работа, свързана с проектирането на компютърни системи, компютърни мрежи и информационни технологии.

Подобно е положението и в ТУ София, филиал Пловдив, където най-търсената специалност от студентите е  „Компютърна техника и технологии“.

Въведени са и нови специалности – от областта на биотехнологиите: ПУ, УХТ, Аграрен университет и др. ,полиграфия – ТУ София, филиал Пловдив и др.

Подобно е положението и при професионалното образование. Тъй като се търсят най-много ИТ специалисти в голяма част от описаните по-горе битови гимназии и колежи се изучават специалности, свързани с информационните технологии, компютърната техника и други иновационни технологии: Професионална гимназия по електротехника и електроника, Професионална гимназия по механотехника, Професионална гимназия по битова техника, Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии и др. Като прибавим към тях и  работата на математическата гимназия в града, можем да смятаме, че едва ли не всичко е решено и проблеми с кадрите няма.

Оказва се обаче, че в Пловдив, региона и страната  има голяма нужда от подготвени специалисти за работа в областта на компютърните и иновационните технологии и оборудване. Направените проучвания по тези въпроси дават отговор на това.

Важни са няколко тенденции от съвременното развитие на България и присъединяването и към Европейския съюз, които са в подкрепа на създаването на ново висше училище за компютърни и иновационни технологии и оборудване:

 • Огромна е нуждата от хора с професии от информационна и комуникационна сфера, а старите учебни заведения все още не могат да отговорят с промяна на „много бързото“ навлизане на информационните технологии в стопанския живот. При постъпване на работа в много случаи студентите започват да учат отново, защото всичко е променено. Затова в новото висше училище ние предлагаме освен новите технологии от Информационните гиганти, но и последващо дистанционно, редовно и задочно обучение за цял живот.
 • Почти 20%-ното нарастване всяка година на он-лайн продажбите в света изисква и България да се включи в тази верига на нова принадена стойност. В малките и средни фирми, вече са необходими специалисти и служители с професии от новите технологии и информатиката. Не толкова инженери и програмисти, а хора които да прилагат информационните и комуникационни технологии в маркетинга, ел. магазини, е-разплащания и т.н., или интернавти, евангелисти, софтуерни инженери, администратори на база данни и други „технологични“ специалности.
 • България, както и други малки държави се нуждае от една изключително бърза „интернационализация“, за да не стане „заден двор“ на големите държави, които са създали глобалните монополисти и олигополи. По какъв по бръз начин от „он-лайн бизнеса“, изграждане на Бизнесмрежи и електронни магазини, с континентално действие? Това може да се осъществи само със създаване на нови специалисти, смесващи знанията за езици, информатика, комуникационни технологии и социални мрежи.

Професиите на новите технологии за он-лайн бизнес отсъстват, или  едва са различими чак в трети курс.

 • Няма специалисти, които да обслужват финансовите и логистичните операции за над шест или седем трилиона щатски долара, които участват в размяната на стоки и пари в света, и които не са по силите на „самообучаващите се на нови технологии чиновници“.
 • ИТ-отделите имат нужда от „ръководители“, а не от набедени икономисти и програмисти, защото естеството на работа е по-скоро да реагираш и отговаряш бързо на сменящите се на 1-2 години нови информационни и комуникационни технологии, както и да променят периодично он-лайн моделът на работа на фирмата.

Важна особеност на новото Висше учебно заведение е неговата огромна ангажираност със своите възпитаници, превъплъщавайки девиза „Учение през целия живот“.

Международното висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) се създава, за да реши до известна степен гореописаните проблеми и да даде тласък в пробива на България към върховете на дигитална Европа. Висшето училище си е поставило задача да привлече за преподаватели едни от най- добрите преподаватели и специалисти в областта на информатиката и иновационните технологии. За целта са водени преговори и е взето съгласието на повече от 15 професори, доценти и специалисти от Индия, повечето от които са получили своето висше образование в престижни западноевропейски университети. Привлечени са и много изтъкнати учени от Пловдив, София и Русе за преподавателска дейност. Докато в бакалавърската степен специалностите, които ще се изучават не се отличават от тези, изучавани в останалите университети и институти в България, най-вече свързано с мобилността на студентите, в магистърската степен ще се изучават вече нови специалности, свързани с новостите в информатиката, компютърните и иновационни технологии. Най-напред ще започне обучение по „Изкуствен интелект“ и „Е- лидерство“.

Като говорим за новото висше училище, трябва да се отбележи, че новото училище не започва своя път от нулата. В момента към „Пловдив тех парк“, който е учредител на висшето училище, работят, като лицензирани от МОН и НАПОО, професионален колеж и професионална гимназия с насоченост именно към информатиката, компютърните науки и иновационните технологии.

„Професионалният частен европейски колеж по иновационни технологии“ ЕООД (http://collegeomega.com/) е наследник на „Частен професионален колеж Омега“, създаден през 2007 г. Постъпването в колежа се предхожда от безплатни лекции за „обща технологична грамотност“, които получават колежаните за „добър старт“ в последващото обучение по утвърдени учебни планове. За преподаватели в колежа освен преподавателите, служители на „Пловдив тех парк“, са привлечени и водещи учени и специалисти от Пловдивските висши заведения и водещи ИТ фирми. Ръководството на  „Пловдив тех парк“, е осигурило възможни най-добри условия за работата и на трите учебни заведения, включително лаборатории по роботика, изкуствен интелект, диагностики и т.н. Ръководството на колежа се стреми да поддържа широка гама от специализации, актуализации и курсове до 10 години след завършването, чрез дистанционен достъп, дистанционно обучение и тестове. Освен задочно обучение, смятаме, че е крайно необходимо и т.нар. „продължаващо“ обучение.

Епидемията от коронавирус доведе до спешно въвеждане на дистанционното обучение в колежа. Както преподавателите, така и колежаните приеха много добре тази форма на обучение. Предстои и внедряване на закупена платформа за дистанционно обучение. Нашето мнение, че в бъдеще тази форма на обучение може да стане основа за обучението в колежа.

Завършилите колежани ще имат възможност, на база получени кредити в колежа, да съкратят обучението си във висшето училище. Има подписани договори и с други висши заведения за признаване на кредитите от колежа при постъпване за обучение в тези висши заведения.

Професионална гимназия по информатика и компютърни науки (http://gikn.eu/) образова ученици, като ги обучава професионално за специалностите „Програмиране“ и „Електронна търговия“. Почти всички специалности, по които се обучават колежаните и учениците са включени в „Дигиталния преход на Европа“ от 2018г.

МВУИЕЛ, което получи акредитация от НАОА води  много разговори с престижни западни университети и големи технологични компютърни гиганти за издаване на сертификати и дипломи, при изпълнение на техните изисквания за учебен процес.

За учебни помагала ще се използват готови и написани книги след 2014 год., по отделните предмети, както и водените лекции и упражнения в лабораториите за информационни технологии, изкуствен интелект и лазерна безопасност. При изграждането на учебните планове важно място заема терминът „интернационализация“, както е в повечето европейски страни.

В нашите програми са обособени четирите приети от Европа приоритета:

 1. Превръщане на ученето през целия живот (т.нар. „продължаващо“ обучение) и мобилността в реалност и голяма необходимост.
 2.  Подобряване на качеството и ефективността на образованието (чрез обучение от практикуващи технолози и водещи специалисти от страната и чужбина).
 3. Насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие (напълно изпълнимо със съвременните социални мрежи и нуждата от такава технологична грамотност).
 4. Насърчаване на предприемачеството, креативността и иновациите.

От съществено значение за нашите студенти, колежани и ученици като европейски граждани е да бъдат образовани и технологично грамотни за ИКТ. Тази необходимост формулира приоритета за грамотност относно цифровите технологии и умения (приложението им) за тяхното използване, като част от „Дигиталния план на Европа“ (European commission information society, 2018).

Комисията подкрепя всички дейност на национално и европейско ниво, с които да се насърчават младите хора към образование, професионално развитие и работа в областта на ИКТ, да се достигне основна компютърна грамотност на по-възрастните и придобиване на „технологична грамотност“ по ИКТ на вече работещите хора. За това формулираме краткосрочни и дългосрочни учебни програми и интегриране на интернет базирани обучения както в колежа, така и във висшето училище. Придържайки се към документите на ЕС за интернационализиране на обучението, но и по-нататък интернационализацията на бизнеса на малки и средни фирми.

Съществуват възможности за сътрудничество с:

 • Програма „Еразъм“ (Erasmus) – с три дейности:
 • Образователна мобилност за граждани;
 • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
 • Подкрепа за реформиране на политиките.
 • Програма „Грюндвич“ (Grundtvig) –  европейска програма за финансиране, която е част от Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия 2007–2013 г. и има за цел да засили европейското измерение в образованието за възрастни и ученето през целия живот в цяла Европа.
 • Програма „Еразъм +“

Считаме, че усилията на служителите на „Пловдив тех парк“, работещи в областта на образованието в своята дейност, от една страна, ще срещат подкрепа от колегите си от другите учебни заведения в гр. Пловдив, а от друга – ще работят съвместно за въвеждане във всички тези заведения на промяната и новостите в своята област, с което да се издигне авторитета на всички учебни заведения в Пловдив и региона. Основно място трябва да се отдели на дигитализацията.

Дигитализацията в образованието е длъжна да даде на ученици, колежани, студенти – традиции и иновации. Ако преподаването се извършва по начина, по който са учили до вчера, се ограбва тяхното бъдеще.

Дигитализацията ще е приоритет за образованието. Голямото предизвикателство пред образованието в следващите години е дигиталната трансформация.

Образованието и обучението играят жизнено важна роля за насърчаване на растежа, иновациите и създаването на работни места. Системите за образование и обучение трябва да дават на хората, ориентирани към бъдещето – знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да създават иновации и да просперират. Те играят важна роля в изграждането на европейското идентичност въз основа на общи ценности и култури. Образованието трябва да помогне да се предоставят на младите хора възможности да изразяват идеите си, да се ангажират, да участват и да оформят бъдещето.

Европейският съвет призовава да се използват системи за обучение и образование, които са съобразени с цифровата ера. Приоритет е Модернизацията на висшето образование чрез новите технологии.

Целта е да се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки преподавател с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.

Една от основните задачи е да се започне с каквото е необходимо, да се продължи с каквото е възможно, и по този начин може да се постигне и това, което се счита за невъзможно.

Необходимо е създаване на Ръководство по иновационни образователни технологии. То трябва да се предостави на всички преподаватели в хартиен и интерактивен мултимедиен вариант.

Да се създаде общодостъпна виртуална библиотека от видео-лекции по основните теми от ръководството. Да се организират курсове за технологична и методологична подготовка на преподавателите за използване на интерактивни и презентационни системи, създаване на интерактивни, мултимедийни, интернет свързани учебни ресурси, презентации, подпомагащи преподаването и ученето.          Дизайн на учебни дейности и ресурси и онлайн обучения, синхрон на дистанционно обучение с използване на интерактивни дъски, монитори, видеоконферентни системи, виртуални класни стаи, използване на: облачни технологии, на добавена реалност, на виртуална реалност, киберхигиена и киберсигурност. Осигуряване на възможност за онлайн комуникация с родителите. Да се развие асинхронно дистанционно обучение – в произволно време – електронно, мобилно и повсеместно обучение. Смартфонът да се превърне  във виртуален персонален асистент на ученика/студента, да се използвати социалните мрежи в учебния процес. За развитието на тези тенденции е необходимо за се извърши задълбочен анализ на дисбаланса какви кадри се търсят в региона и какви кадри произвеждат учебните заведения.

Политики:

1. Регионална подкрепа за реализирането на проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“

2. Създаване на Научно-образователен мост „Пловдив-Бангалор“

3. „Регионална програма за развитие на професионалното образование в ЮЦР“

4. Регионален съвет за развитие на професиите на бъдещето в ЮЦР

5. Програма за развитие на Образователния комплекс на Пловдив Тех Парк