4. ПЛАТФОРМЕНАТА ИКОНОМИКА И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ (ПИИИ) – фундамент на ПРОЕКТА РИМИС – Пловдив

4.1. Платформеното мислене като стратегия за интелигентна специализация

Предизвикателствата на кризата и протичащата глобализация предпоставиха редица промени в провежданите на eвропейско ниво икономически политики. Цел на общата европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез изследвания, иновации и предприемачество. Следването на общоевропейската политика постави и широк кръг от въпроси, засягащи регионалните измерения и особености в етапите на развитие на отделните икономики. За разрешаване на констатираните недостатъци на кохезионната политика беше предложено да се прилага нов подход– на интелигентната специализация.

Специализацията се провежда според силните страни на институционалното и политическо развитие на регионите/страните, чрез наличните по места структури. Там, където съществува достатъчно развит местен управленски капацитет или институционални структури, регионите участват самостоятелно в процеса, в останалите случаи страните участват на национално ниво. При националната форма на участие в интелигентната специализация има по-слаба информираност за съществуващите взаимовръзки на местно ниво, което обуславя и трудното улавяне на „духа на предприемаческото откритие“.

Макар интелигентната специализация все още да е във фаза на изпълнение и няма обобщени окончателни резултати, е ясно, че кризата промени съществуващия икономическия модел, и въпреки че не е известно кой ще бъде следващият, той със сигурност ще изисква промяна в културата и по-социален подход на икономиката.

При модела на Четворната спирала става дума за преминаване от икономика на знанието към икономика на обществото.


Потребителите/обществото са неизменен участник в системата на иновационното сътрудничество като представляват страната на търсенето в икономически смисъл, предлагат решения от трансдисциплинарен или мултидисциплинарен характер и са носител на креативно- културното начало в социален смисъл.

Концепцията обединява четири секторни перспективи с фокус върху институционалните, регионалните и оперативните функционалности. Тя може да служи като архитектурен план за иновации, който едновременно ангажира (по динамично балансиран отгоре- надолу и отдолу-нагоре начин) четирите секторни перспективи (отгоре- надолу: публичните органи, университетите и индустрията, както и отдолу-нагоре – гражданското общество).

Интерактивните и междусекторни, както и интеррегионалните и регионалните знания и възможности за учене, вградени в модела, определят неговата ефикасност и устойчивост. Комбинацията от тези четири елемента има за цел да концептуализира, създаде, приложи и развие интелигентни, устойчиви и приобщаващи растежи, които стимулират предприемачеството и иновационните системи (клъстери, мрежи и др.) на регионално равнище.

Гражданското общество представя колективните си действия и възгледи отдолу-нагоре. За да се възползва от тези знания и нужди обаче, публичните органи трябва да гарантират включването им в регионалните/национални стратегии чрез краудсорсинг механизми или други подходящи инициативи и инструменти. Чрез тях може да се постигне по-бърз, по-широк, по-евтин и по-устойчив процес на учене, динамика на знанието и усвояване на навици. Освен това възможностите за включването на социални мрежи, въведени чрез четвъртия елемент, биха увеличили вероятността от възникването и въздействието от така наречените „серендипити“ (serendipity). Тези случайности действат като катализатори и ускорители на изследванията и експлоатацията им, и биха могли да допринесат за активирането на модела на четворната спирала за всяка стратегия за интелигентна специализация. 

Платформите като среда за предприемаческо откритие и иновационни екосистеми

Според някои изследователи, разработването на платформи и среди може да бъде разглеждано като допълнение на традиционния клъстер и регионална иновационна политика и като нов вид посредническа организация, подкрепяща ангажираността на потребителите в изследователско-развойни и иновационни дейности.

Иновационните посредници, като традиционните научни и технологични паркове и инкубаторите и акселераторите, осигурени от институционалните играчи и организациите за регионално развитие, досега не са били засегнати от „разрушителната“ сила на платформите.

Платформеното мислене вече е нарушило традициите в много отрасли и ще продължи да променя мисленето на нашите екосистеми в близко бъдеще.

Последствията от този процес на еволюция ще бъдат огромни и затова е от съществено значение процесът на адаптиране към тях да е възможно най-ранен.

Основните измерения, които съпътстват всяка индустриална промяна, в резултат на промененото платформено мислене са:

1) създават се нови мрежови пазари;

2) започват да се появяват нови източници на доставки;

3) разработват се нови модели на потребление;

4) създават се нови и уникални комбинации от компетенции.

Условната класификация на платформите може да бъде представена по следния начин:

Фиг.2. Класификация на платформите

Тази класификация допуска припокриване между различните типове платформи, но откроява разделението между тези за обмен на информация и знания и тези за развитие на такива. В същия контекст са дадени следните примери:

 • Комуникационни платформи – Facebook, Twitter, LinkedIn, корпоративни социални мрежи като Yammer, Jive и др.
 • Платформи за търговия – Amazon, eBay, Elance и др.
 • Технологични платформи – Apple и Android, Linux, Ubuntu.
 • Платформи за компетентност – нововъзникващи, някои от които са вече на пазара.

Много вероятно е бъдещето да принадлежи именно на платформите за компетентност. За целта на интелигентната специализация, базирана на модела на четворната спирала обаче е необходимо да се обединят функционалностите на съществуващите типове платформи – комуникационни и развойни (за компетентност) и да се предостави цялостно решение за развитие на иновационна екосистема, както и да се отчитат резултатите, постигнати от извършената специализация.

В добре работеща платформа за компетентност взаимодействието се осъществява без помощта на външен модератор (в каквато роля влизат традиционни научни паркове). Необходимостта от известна намеса се основава на комуникация и взаимна вътрешна подкрепа от тип „peer-to-peer“. Платформата за компетентност създава среда с лесен достъп, която предоставя както физически, така и виртуални решения на участниците.

Нека разгледаме замисъла на Научно-технологичния парк в България. Целта му е да се превърне в платформа, чрез която участниците в българската иновационна екосистема могат да се срещат, да обменят идеи и да участват в съвместни проекти. Основните дейности, които ще активизира на своята територия, са инкубиране, изследователска и развойна дейност, технологичен трансфер. Тех-паркът е домакин на част от подкрепените от ИСИС области. Създаването на физическо място за провеждане на срещите подсказва въпроса и за по-нататъшните форми на модерно виртуално и интерактивно  сътрудничество, които биха могли да разширят кръгозора на иноваторите и да включат и останалата част от обществото. Технологичните паркове обаче, по принцип са остаряла форма на взаимодействие, възприемана предимно като място за високотехнологични иновации. Затова гражданското общество остава неангажирано.

Платформите за открития са предназначени да функционират предимно на фирмено ниво. За да се приложи моделът на четворната спирала към такъв инструмент, трябва да се осигури и включването на елемента публични органи, въпреки загубеното вследствие от скорошния световен икономически срив обществено доверие в институциите. Т.е. трябва да се предложи среда за взаимодействие между елементите на четворната спирала, неформална структура или платформа, която да представлява иновационната екосистема в България.

В една електронна платформа с елементи на портал биха могли да бъдат обединени съществуващите и работещи форми на предприемаческо откриване в рамките на специализацията: живи лаборатории, хъбове, акселератори, програми и мрежи, като за определените области на специализация на национално ниво бъдат открити специализирани „форуми” (платформи за компетентност), които да бъдат основният домейн на търсеното взаимодействие между компонентите на четворната спирала.

Моделът на четворната спирала е приложим като дългосрочен инструмент за провеждане на иновационна политика при специализацията на икономиката. Включването на четвъртия елемент – широката общественост, е необходимост, без която трудно биха били постигнати поставените цели на интелигентната специализация.

Разгледаните теоретични постановки на този модел очертават насоките на търсене на конкретни реални ефекти от постигнато взаимодействие чрез разширяването на кръга на заинтересованите страни от една страна, а от друга на дефинирането и разрешаването на очакваните проблеми и предизвикателства при евентуални неуспехи или слабо взаимодействие. Предложеното на база на тази теория създаване на среда за предприемаческо откритие с участието на всички заинтересовани страни е възможност за подобряване на иновационната екосистема в името на икономическия растеж и социалното развитие.

Активирането на нови, непредвидени форми на взаимодействия между елементите на четворната спирала е основа за постигане на стратегически партньорства и води до допълнителни резултати от тези взаимодействия под формата и на случайни, нелинейни и нетехнологични иновации. Предизвикателствата по отношение на консолидиране на модела за иновациите, за включването и постигането на ангажираност с процеса на предприемаческо откритие в България съвпадат с необходимостта от намиране на нов модел на управление на иновационната екосистема и предстои да бъдат по-детайлно изследвани от автора в следващи трудове. /1/

Концепцията за платформен бизнес не е ново явление. Спомнете си древни пазарища или масивните американски търговски центрове или дори изложбените центрове. Традиционните предприятия използват предимно тухлено-хоросанен подход, за да позволят взаимодействия и да улеснят обмена на стойност. В наши дни платформите са все по-подкрепяни от глобалните цифрово-технологични инфраструктури, които помагат за мащабиране на участието и сътрудничеството.

Платформите спомагат за това ресурсите и участниците да са по-достъпни един за друг при необходимост. Правилно проектирани, те могат да станат мощни катализатори за богати екосистеми от ресурси и участници. Няколко ключови елемента се обединяват в подкрепа на добре работеща платформа:

 • Структура на управление, включваща набор от протоколи, които определят кой може да участва, какви роли могат да играят, как могат да си взаимодействат и как да се разрешават споровете.
 • Обикновено се проектира допълнителен набор от протоколи или стандарти, които улесняват връзката, координацията и сътрудничеството.

Платформите все повече се подкрепят от глобалните цифрови технологични инфраструктури, които спомагат за мащабиране на участието и сътрудничеството, но това е по-добре, отколкото предпоставка за платформата.

Какво е платформена икономика и как работи тя

„Обединени – ще устоим, разделени – падаме“. Това е мотото на съвременния малък и среден бизнес. Всъщност той има добра основа, на която да застане, или да кажем – добра платформа. Дигиталните платформи са общи площадки и места за срещи на милиарди търговци и техните потребители, на предприемачи и техните партньори. Обхватът на влиянието на платформите е толкова голям, че днес често говорим за платформена икономика.

Дигиталната платформа не е продукт сам по себе си. Тя е изградена върху облачните технологии, за да обслужва или улеснява оборота на други продукти или услуги. Едно от най-добрите определения в контекста на бизнес модела е следното:

„Платформата е бизнес модел от типа „plug-and-play“(включи и действай), който позволява на множество участници (производители и потребители) да се свързват с нея, да взаимодействат помежду си и да създават и обменят стойност.“

Този модел се задвижва от технологиите. Той улеснява обмена между множество групи, създавайки мрежов ефект. Създадената стойност е пропорционална на размера на общността, която може да бъде огромна, тъй като бизнес моделът на платформата може да се мащабира масово, за да се справи с милиони потребители без влошаване на производителността.

Платформите, които спомагат за платформения бизнес модел имат свързани бизнес екосистеми. Обикновено те разкриват своите възможности на членове на тези екосистеми чрез приложения (API). По този начин платформа споделя данни с трети разработчици за създаване на нови услуги и разширяване на екосистемата.

Дигиталните платформи са на върха на популярността си днес. Те създават потребителски пазари с огромен мащаб и ефективност. Освен това те позволяват нови нива на сътрудничество между компании от различни сектори на индустрията, което може да доведе до следващата вълна от технологични и социални смущения, икономически растеж и пробив на иновациите.

Не е чудно, че когато говорим за бизнес модела на платформите, споменаваме компании, които не се нуждаят от представяне като Google, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Amazon, Spotify, Uber, BlablaCar, AirBnB, Etsy , eBay и т.н.

Борейки се да дефинират трансформациите в дигитално базираната нова икономика, хората я наричат креативна икономика, икономика на споделянето или гиг икономиката. В наши дни терминът платформена икономика е модерен. Това е по-неутрален и обобщен термин, който обхваща все по-голям брой цифрово активирани дейности в бизнеса, политиката и социалното взаимодействие.

Общо казано, платформена икономика означава икономически и социални дейности, улеснени от платформи, чиито собственици привидно развиват безпрецедентна власт и контрол върху множество сегменти на потребителските пазари. Успехът им се основава на цифровизацията на човешки дейности, създаващи стойност.

Неотдавнашно проучване на KPMG оцени размера на платформената икономиката на над 7 трилиона долара.

Съединените щати, Китай, Обединеното кралство, Индия и Германия са начело в класациите на тези страни с най-голяма възможност за разрастване и мащабиране на цифровите платформи. Те вероятно ще запазят първите си пет в класацията през 2020 г. В момента страни като Италия, Южна Африка и Русия изостават.

Защо платформите са толкова популярни?

Тенденцията към приемането на платформите се разпространява със скоростта на светлината. И то по добра причина. Предимствата на бизнес модела на платформите са многобройни:

 • Предприемачите, действащи като дигитални партньори, могат да помогнат на собствениците на платформи да се развиват, като предлагат допълнителни продукти, и по такъв начин самите те да се развиват, заедно със собствениците на платформи.
 • Бизнесът се възползва от техническата, финансовата и менторската подкрепа на собствениците на платформата.
 • Предприемачите, действащи като доставчици в платформите, имат достъп до нов канал за разпространение и получават допълнителни приходи и намалени транзакционни разходи.
 • Бизнес разходите намаляват чрез използването на софтуер с отворен код, съхранение в облак и компютъризиране.
 • Платформите предоставят споделени техники, технологии и интерфейси на широк кръг от потребители, които могат да изграждат това, което искат, на стабилна основа.
 • Платформите могат да създават нови източници на доходи и добре заплатена работа, да улесняват иновациите и да осигуряват защита на своите клиенти.

Платформените кооперативи

Платформеният кооператив е бизнес, демократично управляван в сътрудничество, който създава дигитална платформа и използва уебсайт, мобилно приложение или протокол за улесняване на продажбата на стоки и услуги. Кооперативните платформи са алтернатива на платформите, финансирани с рисков капитал, доколкото те са собственост и се управляват от тези, които зависят от тях най-много – работници, потребители и други заинтересовани страни.

Типология

Въпреки че няма общоприета типология на платформените кооперации, изследователите често онтологизират платформените кооперативи по индустрията, към която се отнасят. Някои потенциални категории включват: транспорт, труд при поискване, журналистика, музика, творчески проекти, таймбанкиране, производство на филми, домашно здравеопазване, фотография, и т.н. Други типологии разграничават кооперативните платформи по техните структури на управление или собственост.

Много платформени кооперативи използват бизнес модели, подобни на по-известни приложения или уеб услуги, но със структура на сътрудничество. Например, има много приложения за такси, собственост на шофьори, които позволяват на клиентите да подават заявки за пътуване и да уведомяват най-близкия шофьор, подобно на Uber.

Уебсайтът на Интернет на собствениците ioo.coop  включва директория на платформената кооперативна „екосистема“ https://ioo.coop/directory и информация за платформени кооперативи, като: Community Exchange System, Bank of the Commons, Co-op Taxi, Eva, Fairbnb , Fairmondo, FairCoop, France Barter, Green Taxi Cooperative, Incubator.coop, Loconomics, Knowledge Atlas, Midata, Stocksy United, Up & Go, Resonate, и мн. др.

Нашето предложение

В следващите глави на настоящия проект за формиране на регионален икономически модел интелигентна специализация (РИМИС – Пловдив) ще разгледаме подробно няколко конкретни интерактивни платформи, които считаме, че ще имат пряко влияние върху бъдещия проект за интелигентна специализация на гр. Пловдив, Област Пловдив и Южен Централен район:

 • www.robobizz.com – платформа за електронната търговия;
 • Платформа за Телемедицина за личните лекари и лекарските консултации;
 • www.TripXV.com – платформа за пътешествия на младите хора;
 • www.clubXchain.com – платформа за туризъм и привличане на средната класа от света в Пловдив;
 • SmartStudent  – платформа за образователни онлайн приложения;
 • Платформи за ИТ обучение за технологична грамотност на всички възрасти
 • www.FinEtika.eu – платформа за финансова грамотност и услуги;
 • www.citylead.eu – платформа за лидерска мрежа за регионално развитие ;
 • www.atlasnet.bg  – платформа на Бизнесмрежата за българите по света (БмБС) за привличане на младите българи от чужбина в интернационализацията на пловдивския бизнес;
 • www.estaterobot.com – Платформа за недвижими имоти www.estaterobot.com
 • Платформа „Библиотека за инфраструктурата на ИТ и изкуствения интелект (ИИ);
 • Платформи на нов тип компании – интелигентни предприятия

4.2. Платформа за електронната търговия – robobizz.com

Като естествено развитие в информационните и компютърни технологии  е навлизането на изкуственият интелект. Платформата представлява софтуерен  робот с Изкуствен Интелект и основна функционалност събиране, анализиране и допълване на големи количества данни.   Тя  е успешно внедрена в онлайн магазини, където оптимизира процесите по управление на бизнеса и  повишава конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в областта на електронната търговия и подпомага изграждането на връзки между отделните участъци.  По този начин малките участници в електронната търговия могат да бъдат обединени и да са по-конкурентноспособни на големите играчи.

Въпреки че RoboBIZZ (https://robobizz.com) в момента успешно работи в електронната търговия тя може да бъде прилагана в редица други отрасли като: образование, туризъм, финанси и много други.  

Замяната на ръчния човешки труд системите с Изкуствен Интелект не повлияват негативно на наемането на работна ръка, а напротив – точно обратното. Примери за това са Amazone, Google, AliBaba и др. Изкуственият Интелект  не трябва да се възприема като убиец на традиционни работни места.

В близко бъдеще се очаква да станем свидетели на нарастваща интеграция между човешки и цифрови (дигитални) работници. Дигиталните работници ще спестяват повече време на хората да управляват сложни задачи. Очаква се тази нова хибридна работна сила да намали разходите и да подобри ефективността, да създаде по-добри продукти и услуги.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Център за дифузия на Robobizz.com в регионалните МСП към ПТП
 2. Лаборатория за адаптация на Robobizz в образование, туризъм, финанси и др.
 3. Създаване на секция „Интеграция на човешки и цифрови работници“ към Института по информатика и иновативни технологии

4.3. Платформа за Телемедицина за личните лекари и лекарските консултации

Телемедицината непрекъснато става все по-важна част от лекарската практика предвид стремежа да се намали цената на медицинската помощ. Тя пести време на пациента, който има възможност да обсъди здравето си, когато се касае за по-леки и не спешни състояние, вместо да посещава специалист от първичната помощ или звено за неотложна помощ.

Телемедицината е дистанционно предоставяне на здравни грижи, като напр. оценка на здравословното състояние или медицински консултации с използването на телекомуникационна инфраструктура. Тя позволява на медицинските специалисти да оценят, диагностицират и да назначат лечение на пациентите през широко достъпна технология, като напр. видео-конферентен разговор през лаптоп или смартфон, без да е необходимо посещение на пациента в кабинета на лекаря.

Всъщност телемедицината се ползва и днес. Всеки от нас е ползвал телефон, Skype, Viber или Facebook за консултация с лекар. Този подход не е ефективен поради това, че данните са разхвърляни и трудно могат да се проследят и анализира, което да доведе до грешки при поставяне на диагноза и лечение.

Към момента „ИТ Академия“ АД разработва платформата „Телемедицина“ (http://telemedicina-bg.com) с Изкуствен Интелект, чиято първоначална цел е подпомагане на лекарите при: подобряване на комуникацията лекар-пациент, следене състоянието на пациентите, организиране на ежедневните дейности и други.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Завършване на проекта „Платформа Телемедицина“ от „ИТ Академия“ АД
 2. Център за телемедицина към МУ- Пловдив
 3. Дифузия на платформа „Телемедицина“ от ПТП

4.4. Платформи за пътешествия на младите хора – TripXV.com

Замислихме ТРИП ХВ като  туристическа платформа, чиято цел е да свързва желаещите да пътешестват един с друг, давайки възможност на всеки сам да организира пътешествие, а след това да покани своите приятели да се включат в него. В основата й са контактите между хора със сходни интереси. Платформата е истинско технологично предизвикателство, тъй като създава инструменти, чрез които ролята на туроператора се поема от пътешественика, той създава предварителната информация, необходима за осъществяване на пътуването. Бонусите за клиента са – спестяване на пари, време, взимане на самостоятелно решение, създаване на най-добрия туристически пакет, съобразно желанията на всички, участващи в трипа.   TripXV e истинско бизнес предизвикателство за нашия екип, за доставчиците на основни и допълнителни туристически услуги, за крайния потребител и за крайния клиент, защото информацията в платформата се генерира от самите потребители – всичко включено тук е преживяно, като по този начин се запазва автентичният дух на самия пътешественик. Платформата запълва нишата в ИТК сектор в България, защото е единствената, която има своя социална общност и е подходяща, както за пътешественици, така и за туроператори .

В бъдещото й развитие предвиждаме при завръщане пътувалият да има право да качи в платформата няколкоминутно видеоревю на хотела и на услугите, които е използвал от нашите доставчици. Това ще става посредством мобилно видео приложение, базирано на ИИ, което му е предоставено за инсталиране в началото на пътуването. В края на своето пътуване Трипексадвенчърът разполага с пълна статистика за своята почивка. На базата на тези данни ИИ ще може да обработва информацията от всички пътешественици и така да помага на следващите при тяхното пътуване. По време на цялото пътуване близките на пътуващия (Трипексфелоус) ще могат да следят всяка негова крачка, благодарение на иновативен софтуер за мобилни телефони, който ще предоставяме за инсталиране.

Платформата в нейните две версии tripxv.com  и tripxv.bg е пример за тип комуникационна туристическа платформа, която създава нови мрежови пазари. На нейния базов модел може да се да се изгради единна платформа за дигитално представяне на туристическия потенциал на ЮЦР и в пример за регионален продукт, предлагащ лесно и бързо не само изчерпателна информация, но и бърза и добре организирана резервация на места за настаняване, активности и цялостно пакетно обслужване чрез участието в нея и на туроператори. Особено значение отдаваме на възможностите на района за бързо възстановяване след последствията от социалната изолация – физически и психически здравословни неразположения.

Отличителна черта на новата платформа ще бъде прилагането на ИИ и акцента върху уелнес и спа туризма. В основното маркетингово оръжие на този социален магазин за туризъм ще  се превърне богатството на региона като възможност за целогодишен балнео отдих, особено след изолацията от върлуващата пандемия. Районът трябва да се рекламира като безопасно, устойчиво, здравословно, регенериращо, спокойно и красиво място, където идвайки на почивка, туристът може да съчетае своя оздравителен тур с културни занимания, посещение на фестивали, дегустация на вина и кухня, както и да се включи в аграрни мероприятия в района, богат на овощни насаждения. В настоящия момент повечето държави ще се обърнат към местно производство, както и вътрешен туризъм. Бордът ще промотира Област Пловдив като дестинация, съчетаваща разнообразни дейности в сферата на туризма, културното наследство и иновациите.

За популяризиране на туризма в ЮЦР,  предлагаме да се интегрира платформата www.tripxv.com, разработка на „Орфей Клуб Уелнес“ АД – Пловдив, която ще се трансформира за нуждите на дигиталния регионален борд по туризъм с примерен домейн www.digitaltourismboard.com. Платформата предлага всички инструменти за предоставяне на информация за дестинации, основни и допълнителни туристически услуги и всички предлагани възможности за туризъм. В нея могат да участват всички участници в туристическия живот на региона – туроператори, хотели, ресторанти, допълнителни туристически услуги, атракционни, потребители и да общуват в общност, като платформата ще се превърне в пример за резервационна социална туристическа платформа на регионално ниво в България. Тя ще изпълнява следните основни дейности – дигитален маркетинг на ЮЦР, пълна информация за туристическите обекти, пакети на ТО и събития от областта, идеи за нови туристически пакети, дистрибуция на туристически пакети. Организацията се амбицира да организира Първото по рода си „Дигитално туристическо изложение „, което в рамките на три дни да представи чрез социалните медии предложенията на участниците в него пред света. Всяка година то може да се провежда на различни теми, съобразени с видовете туризъм в региона. Акцент в изложението ще бъдат културния, спа и уелнес туризъм. Чрез електронното списание www.cluborfei.com ще се създава и разпространява брандирано съдържание за участниците в платформата, а чрез онлайн магазина www.biozona-bg.com  ще се продават продукти за спа и уелнес на фирми-производители от региона. Към платформата предвиждаме да се разработи приложение за ресторанти за здравословно хранене в района Eat&DrinkHealthy, в основата на което ще залегне ИИ.

Предимство на дигиталната регионална платформата www.digitaltourismboard.com, базирана на Трип ХВ ще бъде обединяването на всички представители на туристическия бизнес и възможността, освен да се информират, да общуват помежду си, да обменят идеи, да създават заедно единен модел за продажба на туристическите продукти и пакети за региона. Предвиждаме също към платформата да се приложи AI ADVISER  за избор на най-подходяща спа и уелнес дестинация, според нуждите на туриста от лечение и релакс.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Внедряване на платформа TripXV.com от „Орфей Клуб Уелнес“ АД
 2. Специализиране на платформата върху уелнес и СПА Туризъм
 3. Регионална интеграция и трансформиране на платформата към дигитален регионален борд по туризъм

4.5. Платформа clubXchain.com за туризъм и привличане на средната класа от света в Пловдив

ClubXchain е интернет платформа за комплексни туристически услуги, базирана на блокчейн технологията. ClubXchain е платформа за пътешествия и уелнес за хората от „средната класа“ от света, основно от САЩ, Индия и Китай. ClubXchain ще покаже нов модел на пътуване, базиран на икономиката на споделянето, като ще информира таргетираните потребители за възможността да пестят, пътувайки – в  концепцията на платформата ще бъде заложена бонус система, която не е толкова популярна в туризма и културата. Иновативният елемент в сравнение с традиционните туристически платформи е идеята за използването на блокчейн технология, която ще даде на контрагентите, доставчиците на услуги и ползвателите на платформата сигурност, доверие, бързина на транзакциите и гаранция за изпълнението на поетите ангажименти от доставчиците и техните клиенти, чрез ползване на смарт договори.

Платформата ще предлага всички известни форми на плащане на заявените продукти и услуги. Обемът на финансовите транзакции се очаква да е много голям, което е свързано с комплексния характер на предлаганите туристически услуги.

Едно от най-интересните, безопасно и „историческо богато“ място в Европа е България – страна със 7000-летна история. Хората от другите страни и континенти могат с един „дълъг полет“ да попаднат в Европа като посетят за 10-на дни различни дестинации в България и други европейски държави.

Разработчиците по този проект – Платформа „ClubXchain” ще убедят „пътешествениците“ от средната класа със звук и картина и в интерактивен режим, че няма по-интересно място за „пътешествия и уелнес“ от Европа и в частност България.

ClubXchain ще реши редица проблеми, като:

 • остарял модел на резервиране
 • лошо изживяване по време на резервационния процес
 • огромен процент от резервациите за хотели, пакети и конкретни дестинации са вдъхновени от приятели
 • липсата на резервации през мобилни устройства
 • нов вид пътувания- холограмни пътувания
 • интуитивност-например, когато клиентът влезне в сайта да излиза поле, което го пита какво иска и да предлага готови предложения – „мързеливо“ пътуване през холограмен образ или с анкета- тип виртутален агент – онлайн туристически агент с изкуствен интелект и добавена реалност.

Платфирмата ще осигури редица ползи за потребителите си като:

 • Блокчейн осигуряващ сигурност на транзакциите
 • Блокчейнът изключва трети страни и оптимизира разходите правейки госта и домакина по-доволни
 • Бързина и интуитивност
 • От А до Я в туризма и културата-всичко на едно място
 • Ще направи онлайн туроператорът-експерт в Европа
 • Голям и сигурен бранд с гарантирана експертиза за ваканции
 • Динамично пакетиране
 • Намаляване на разходите
 • Създаване на ексклузивна клубна програма – чрез събиране на точки от резервации, ревюта, покани към приятели, спечелени бонуси.
 • Комбо оферти
 • В бъдеще ще осигури market place за туроператори и индивидуални клиенти.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Внедряване на платформите от ОКУ АД
 2. Дигитален маркетинг на новия модел на резервиране и холограмно пътуване от „ИТ Академия“ АД
 3. Дифузия на блокчейн технологиите от Лабораторен комплекс на Пловдив Тех Парк.

4.6. Платформа Smart Student и др. образователни онлайн приложения

В своята същност платформата „Smart Student” (http://smart-student.bg) е  платформа за дистанционно обучение. Най-общо дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.

Този тип платформи се оказват успешни във време на криза, но имат и редица други  предимства:

 • ниската цена на обучение, защото веднъж създаден учебният материал може да бъде предоставен на неограничен брой обучаеми.
 • много по-голям брой обучавани могат да бъдат ангажирани, поради факта, че  могат да го правят в удобно за тях време.
 • по-лесна и бърза оценка на знанията на обучаваните.
 • бърз анализ на получените знания – при добавяне на ИИ към вече съществуващите платформи за дистанционно обучение. Това от своя страна, ще доведе до обновяване на учебният материал и повишаване качеството на обучение.

Чрез методите на онлайн обучението започва една нова ера в образователните технологии, ера на неограничените възможности. Множеството предимства ги правят все по-предпочитани. Разбира се, онлайн курсовете не могат и няма да изместят изцяло традиционните, но те представляват отлична тяхна алтернатива и допълнение.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Проект „Център за развитие на дистанционното обучение“ към ПТП
 2. Внедряване на платформата „Смарт Стюдънт“ в Образователния комплекс на ПТП
 • Гимназия по информатика
 • Колеж по иновативни технологии
 • МВУИЕЛ „Махатма Ганди“

4.7. Платформи за ИТ обучение за технологична грамотност на всички възрасти

„Софт Уни“ и „ИТ Унивеситет“ на „ИТ Академия“ АД и „Пловдив Тех Парк“ АД

Образованието се развива все още в известните от последните сто години формални рамки, но обществото е различно. Живеем в общество на промяната в чиято основа е знанието. Всичко в нашия свят вече се основава на знанието, на нашата способност да го усвояваме и прилагаме в променящите се условия. Развитието поражда постоянно нови потребности за чието удовлетворяване трябва постоянно да променяме уменията и нагласите си.

В едно динамично общество, където всеки ден буквално възникват нови професии и области за личностна реализация, в общество на огромна мобилност, на нови предизвикателства за милиони хора, непрестанно учене се превръща в необходимост. Човек трябва да се учи цял живот за осигуряване на професионална реализация в различни области, за да планира собственото развитие и да го променя, когато обстоятелствата го налагат.

Ние твърдо заставаме зад „Учение цял живот”, което е заложено е в проекта. Международно Висше училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) – http://mvuiel.bg

   Проектът е насочен към хора с ниска ИТ грамотност и има за цели повишаване на конкурентоспособността на  пазара на труда и намаляване на дигиталното неравенство. За тази цел е изградена платформата за онлайн обучения http://edu.itakademia.bg към „ИТ Академия” АД и в партньорство с  „Пловдив Тех Парк” АД  http://optela.com.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Проект МВУИЕЛ за учене през целия живот
 2. Дифузия на иновациите в платформите за ИТ обучения чрез ПТП
 3. Внедряване на платформата „Edu.itakademia” на „ИТ Академия“ АД

4.8. Платформа за финансова грамотност и услуги ФинЕтика

FinEtika (www.finetika.eu)  e banking-as-a-service платформа, базирана на блокчейн технология и изкуствен интелект (AI), която предоставя инструментите, необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги. Платформата е разработена от „Етик Финанс“ АД (www.efinance.bg)  и „ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg),  и е типичен пример за продукт от FinTech индустрията. Той е изграден от независими микро услуги (секции) на API, които могат да се използват подобно на лего блокове.

Основната структура на онлайн платформата за финансови услуги на блокчейн FinEtika и всички нейни модули са базирани на криптиране на blockchain SHA-256.

Потенциалните клиенти на FinEtika – Платформа за финансови услуги са млади предприемачи и стартиращи компании с афинитет към иновации в областта на финансите и информационните технологии.

Очакваните дейности за улесняване на съвместното създаване и/или усвояване на технологии и бъдещите съвместни НИРДИ са свързани с развитието на платформата до ниво, което би могло да бъде правилно стартирано в работещ бизнес на финансови институции за изпълнение на транзакции и услуги, както следва:

 1. Изпълнение на платежни транзакции чрез платежни карти или други подобни инструменти: Клиентите са лица, които могат да плащат онлайн чрез своите разплащателни карти всякакви суми за стоки и услуги, ако търговците и доставчиците на услуги предоставят тази опция за плащане.
 2. Изпълнение на паричен превод – услуга за плащане, при която средствата се предоставят от платеца без откриване на платежни сметки на името на платеца или получателя с единствената цел да се прехвърли съответната сума на получателя или друг доставчик на платежни услуги, действащ от име на получателя и/или когато такива средства са получени от името на получателя и са му достъпни: клиентите на тази услуга са лица, които при спешни случаи могат да предоставят на други лица, разположени на други места, суми в брой.
 3. Иницииране на плащане – услуга, която инициира плащане по искане на потребителя на платежни услуги във връзка с платежна сметка, поддържана при друг доставчик на платежни услуги:
 4. Предоставяне на информация за сметката – услуга, която предоставя обобщена информация за една или повече платежни сметки.
 5. Платформата FinEtika ще предоставя и застрахователни услуги (автомобилни, имотни, здравни и др.), както и сделки с ценни книжа (облигации, акции и др.) на регулирани пазари.

FinEtika като блокчейн платформа е предназначена да се използва като дневник за транзакции за финансови услуги. Blockchain технологията наскоро се разглежда за множество други приложения, тъй като тя съдържа уникални свойства, включително сигурност, прозрачност и изключване на промени в базата данни.

FinEtika притежава потенциала да бъде част от революцията във финансовата индустрия чрез промяна на начина, по който се извършват различни услуги във финансовата индустрия.

Превъзходството на проекта на FinEtika е по само своя характер като платформа за финансови услуги за широк кръг потребители с афинитет към иновациите в областта на финансите и информационните технологии. FinEtika обхваща прилагането на високотехнологични технологии във финансовите услуги, внедрени във всичките му модули – блокчейн SHA-256 криптиране и изкуствен интелект.

Създателите гарантират, че всяка финансова организация, която закупува и внедрява FinEtika в своя бизнес, ще има големи предимства пред своите конкуренти. Възможностите на FinEtika ще допринесат за цялостното задоволяване на нуждите на крайните потребители на финансови услуги и ще спечелят по-широк пазарен дял за организацията. Съвременните технологии, включени в платформата, ще направят финансовите транзакции лесни, бързи, удобни и сигурни.

Blockchain технологията е обявена за следващото голямо нещо след създаването на интернет и сигурен трансфер на информация. Една област, в която тези технологии вероятно ще окажат голямо влияние е финансовият сектор. Блокчейнът като форма на технология за разпределена база данни (DLT) има потенциал да трансформира утвърдените финансови институции и да доведе до по-ниски разходи, по-бързо изпълнение на транзакциите, подобрена прозрачност, одит на операциите и други ползи. Очаква се внедряването чрез blockchain технология и AI драстично да намали цената на транзакциите в полза на всички потребители на тази платформа. Прегледът на финансовия пазар на 21 век доказва, че финансовите организации, предлагащи лесни, бързи, удобни и сигурни услуги, ще спечелят предимство.

Етичните финанси нарастват в световен мащаб с изключителни темпове. Глобалният форум за етични финанси оценява, че в световен мащаб на етична основа се управляват активи на стойност над 27 трилиона долара. Това отразява огромен и разрастващ се пазар с повече инвеститори на дребно и професионални инвеститори, които признават, че факторите на ESG играят съществена роля при определянето на риска и възнаграждението.

FinEtika като финансова платформа, основана на етични принципи, се разглежда като нов нормален режим, осигуряващ основен контрол за основа на решенията за инвестиции и финансиране. Освен това етичното финансиране е важен инструмент за подкрепа и растеж на местната общност икономика и МСП. В комбинация с blockchain и изкуствен интелект, платформата заслужава особено внимание на перспективните инвеститори и потребители.

Най-значимите постижения на FinEtika във Fintech индустрията ще бъдат в следните области на интерес:

 1. Обработката на плащания във FinEtika е фокусирана върху третирането на плащанията като дигитален фактор на опит.
 2. Blockchain технология, която се развива и сега започва да формира основата на новите методи за управление на доверието във финансовите транзакции.
 3. Може би най-незабавното очевидно решение е използването на блокчейн технологията за намаляване на инфраструктурните разходи.
 4. Изкуствен интелект – основен градивен елемент на нови софтуерни продукти поради големите съществуващи бази данни за предпочитанията на потребителите във все повече и повече свързани свят и общности.
 5. Алтернативното финансиране може да генерират решения за хора, които иначе не биха имали достъп до необходимите средства за постигане на целите си.

FinEtika ще прилага т. тар. Стратегия за пазаруване (GTM), която има много предимства. Той ще помогне при действия и позициониране на пътища от идеята до пазара като:

Намаляване на времето за пазаруване, Намаляване на разходите, свързани с пускането на продукта, Увеличаване на способността за адаптиране към промените, Управление на иновационните предизвикателства, Гарантиране на ефективно клиентско изживяване, Гарантиране на спазването на регулаторите, Осигуряване на успешно стартиране на продукта, Избягване на грешен път, Изграждане на път за растеж, Изяснява план и посока за всички. Разработването на цялостна стратегия за GTM е инвестиция във време и ресурси, но може да помогне за създаването и осигуряването на жизнеспособен път към успеха на пазара.

Целта на стратегията за GTM е да подобри ключовите бизнес резултати. Това се осъществява главно чрез привеждане в съответствие с развиващите се нужди на вашите клиенти.

При съвместно създаване или технологично адаптиране на FinEtika ще бъдат изследвани следните области на НИРД в сектора FinTech:

 • Плащания и транзакции, Мобилно банкиране, Електронна търговия: изследвания и разработки в областта на виртуалните POS системи и решения
 • Големи данни, Управление на база данни: изследвания в областта на системи за управление на бази данни и базирани в облак съоръжения за съхранение на данни
 • Изкуствен Интелект във финансовите услуги: изследвания и разработване на система за кредитен риск, базирана на изкуствен интелект
 • Партньорско кредитиране и краудфъндинг: правни проучвания и предложение за процедура за отпускане на кредити за P2P в местните общности; интеграция на P2P модул във Finetika
 • Риск, Поверителност и сигурност – криптиране, влизане и разрешаване: проучване и разработване на криптиране и процедури за разрешаване, използвайки шифриране SHA-512
 • Blockchain, токенизация, цифрови портфейли – наблюдение, сравнение на характеристики и предлагане на подобрения в цифровите портфейли; предложения за прилагане на токенизация в определени сектори на икономиката
 • Онлайн застрахователни услуги (автомобилни, имотни, здравни и др.): Проучване на съществуващи решения и разработване на нови предложения и методи за издаване на застрахователни полици изцяло онлайн.
 • API на FS: проучване, адаптиране и внедряване на свързаност на платформата с най-популярните съществуващи fintech приложения, отнасящи се до плащанията.
 • Разработка на хардуер: изследвания в областта на безконтактните платежни системи за мобилни устройства.

Що се отнася до екосистемата на финансовите услуги, най-новите тенденции в индустрията на FinTech, в които разработчиците на FinEtika се опитват да бъдат в крак, играят съществена роля за определяне как секторът се развива и цифрово преобразува живота на хората. Сега, създателите на FinTech решения променят как работи всичко с трансформирането на ядрото на застраховката, методите на плащане, заемите, кредитните сетълменти и дори повече. За да отговорят съответно, банките и доставчиците на плащания започнаха да си партнират с компаниите FinTech или разработиха и внедриха свои собствени FinTech решения.

Бизнес моделът на FinEtika ще има значително предимство пред конкурентите и ще е от полза за клиентите, прилагайки най-новите технологии на blockchain и AI.

Предложения:

 1. Внедряване на платформата FinEtika от „Етик финанс‘ АД
 2. РИЦ за развитие на финансова технология

4.9. Платформа за БмБС за привличане на младите българи от чужбина в интернационализацията на пловдивския бизнес

Atlasnet.bg – Платформа на БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА – обособена система от дистрибутори, доставчици на търговските услуги, доставчици на инфраструктура и клиенти, които извършват основната част от бизнес комуникациите и транзакциите си чрез Интернет.

„Бизнесмрежа за българите по света” е социална бизнес платформа от типа B2B – проект на „Е-Бизнес Клъстер“, гр. Пловдив, който е сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с учредители „Пловдив Тех Парк“ АД, „ИТ Академия“ АД, „Корпорация за технологии и иновации“ АД и много други пловдивски технологични фирми.

Изкуствения интелект (ИИ) е ключов компонент от структурата на БмБС, които е основна част от всекидневната дейност на платформата.

БмБС използва усъвършенствано машинно обучение (machine learning), за да направи всичко необходимо, за да улесни предлаганото съдържание, за да разпознае лицата в снимки и да насочи потребителите към рекламата. Също така се използва изкуствен интелект (ИИ) за идентифициране на визуални изображения и за да предложи препоръки за подходящи сделки и транзакции.

„Бизнесмрежа за българите по света” е ориентирана към бизнеса на българите по света – към тази част от спонтанно създадените като мрежа отношения на диаспората. С голяма достоверност може да се направи изводът, че в много други отношения взаимодействието между българите е на много по-високо равнище:

 • Националното самосъзнание и традициите са обект на много инициативи (в много региони по света живеещите там българи се чувстват повече българи от тези, които са в пределите на Родината).
 • Българските училища и други културни институции по света се разрастват повече от тези в България.
 • Български медии се създават и развиват по всяко кътче на света.
 • Жизнеспособните певчески хорове и самодейни състави в чужбина са повече от тези, които все още поддържат живеца в България.

В стопанските отношения на българите по света (става дума за всички – в страната, българските общности, емиграцията, пътуващите българи) трябва да се вкара, организирано чрез БмБС, още по-мощен стимул и то на най-високо технологично равнище и това да бъде духът на Интернет. Успоредно с това е необходимо да се повишава непрекъснато финансовата грамотност и да се осигурява финансиране на целите.

Създаването на тази БмБС ще доведе и до друга социална трансформация на икономическите агенти от български произход. Това, разбира се, е тяхно лично дело, така както виждаме подобна трансформация и във Фейсбук и Линкедин и други социални мрежи.

Филтърът за масовостта на „Бизнесмрежа на българите по света” е българският език, на него се осъществяват контактите и сделките между членовете на мрежата.

За подпомагане на дейността на членовете и продажбата на българските стоки по света е разработен Конгломерат от сайтове на БмБС, който включва:

Основни бизнес сайтове:

 • www.atlasnet.bg– основен сайт портал на „Бизнесмрежа за българите по света“, B2B сайт – с безплатна регистрация и изграждане на профили на членовете на БмБС, където търговски фирми, предприемачи и професионалисти, представят дейността и продуктите си и комуникират помежду си за осъществяване на бизнес сделки, общи проекти, възможности за търсене на партньорство, съдружие и т.н.
 • www.FinanceBG.com – онлайн медия за финанси и бизнес и еspisanie.financebg.com – електронно списание за финансови новини, анализи, прогнози и научни публикации
 • www.anonsi.bg– C2C сайт за безплатни  обяви

Спомагателни сайтове на БмБС:

 • www.finetika.eu – блокчейн платформа за финансови и бизнес услуги и консултации, инвестиционни проекти и капиталови участия, европейски проекти и програми.
 • www.itakademia.bg – разработка и поддръжка на атрактивни уеб сайтове, уеб платформи за електронна търговия, изкуствен интелект, СЕО оптимизация, интернет реклама и др.
 • www.orpheusclub.com   – комплексна услуга за организиране на пътувания и посещение на бащиния край, уелнес, балнео и спа пакети, хотелско настаняване, самолетни билети, организиране на тържества, уелнес преживявания и здравословен начин на живот – винени и медени турове, консултации и пакети за дигитална детоксикация, консултация и продажба на здравословни добавки.
 • www.collegeomega.com  IT обучение и образование. Компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн, е-търговия, системно програмиране и др.
 • www.Fintv.eu – онлайн финансова и бизнес телевизия – обучения по финансова и технологична грамотност, презентации и новини;
 • www.bg-wiki.org– свободна бизнес енциклопедия на българите по света.

Обединяването на членовете на „Бизнесмрежа за българите по света” им позволява да се включат в глобалната търговия и да реализират мащабни иновационни проекти, които трудно биха осъществили самостоятелно; да повишават непрекъснато своята финансова и технологична грамотност; да си взаимодействат при развитието и финансирането на бизнеса си.

Предстои разширяване на Конгломерата с нови сайтове тип  B2C, C2C и т.н с за целите на БмБС и членовете на бизнесмрежата.

Основна цел на БмБС е „Постигане на конкурентоспособност на българските търговци, предприемачи, производители, професионалисти и хора от бизнеса, участници в Бизнесмрежата – от страната и чужбина” чрез:

 • Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес за търговия между български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа от типа „съюз” в Интернет.
 • Включване на бизнес действията на българи от всички точки на света за осъществяване на:
 • внедряване на високи технологии не само в електронната търговия, но и в индустрията на България от българи, които се завръщат за да приложат наученото по света;
 • инвестиционни участия в български проекти на хора, които се завръщат в България или просто закупуват акции и дялове от български предприятия;
 • редица социални програми за неравностойните позиции на българи и посещения на бащиния край.

Създаване на социален капитал чрез изграждане на Бизнесмрежата за българите по света, посредством която и при прилагане на кооперативните принципи за сътрудничество ще се получи икономическа изгода за членовете на БмБС и участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки и услуги във всяка точка на света.

 • Сътрудничеството на членовете на БмБС им предоставя възможност да ползват общи онлайн маркетинг методи, съвместно да организират и участват в събития и по този начин да намалят значително разходите си за реклама и маркетинг. Това ще намали себестойността на техните продукти и услуги и ще могат да ги предлагат на значително по-конкурентни цени.
 • От една страна, българските стоки и услуги, предлагани от членовете на бизнесмрежата са конкретно насочени към задоволяване на нуждите на българи от България и света.
 • От друга страна, чрез БмБС членовете имат възможност по-лесно да привлекат вниманието на потребителите от останалия свят и да ги превърнат в свои клиенти.

Чрез електронната търговия, предвидена в БмБС, взаимноизгодното сътрудничество, прилагането на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика от типа В2В, В2С и С2С в българските фирми да се постигне за няколко години удвояване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско производство.

Целта, която БмБС си поставя, е не само да оптимизира разходите по аутсорсинга, но преди всичко да акумулира както иновация и ноу-хау в рамките на Интернет-обществото, но и рязко да повиши степента на познаване и пазарно присъствие сред широката публика.

Бизнесмрежата си поставя за цел да бъде един от пионерите в използването на механизмите и технологиите на дигиталната икономика сред българската общност. За да бъде уеб порталът на „Бизнесмрежа за българите по света” наистина ефективен, е нужно той да стане не просто допълнение, а неразделна част от цялостната маркетингова стратегия и да бъде напълно интегриран в цялостната рекламна стратегия на отделните бизнес единици, включени в него.

Oсновни фактори за развитие на бизнесмрежата

Бизнес-идеята, колкото и уникална да е тя, ще бъде реализирана, ако се създаде солидна база от клиенти, на които да предоставим всеобхватна информация за предлаганите от БмБС продукти и услуги.

Екипът на „Бизнесмрежа за българите по света” е изграден от мотивирани хора, притежаващи специализирани професионални умения.

„Бизнесмрежа за българите по света” планира да разработи за своята дейност „Кодекс за бизнес етика и отговорност“, който формулира желанието на членовете и моралното задължение за насърчаване на социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.

По повод изключителната нужда от разширяване на възможностите за продажби на услуги и продукти, предлагани от БмБС, ще бъде разработен и специален проект „Програма за интернет бизнеса”.

Прилагането на тези ключови документи гарантира устойчивостта на БмБС в дългосрочен план и плановост в постигането на стратегически цели, създаване на добавена стойност на продуктите и услугите, които предлага, и привличане на достатъчно ресурси за обезпечаване на дейността.

Съставителите на Предложението за Регионален икономически модел за интелигентна специализация (РИМИС – Пловдив) считаме, че платформата на Бизнесмрежа за българите по света би имала особено важна роля за привличане на младите българи от чужбина и в интернационализацията на пловдивския бизнес.

ПОЛИТИКИ:

 1. Проект за интеграция на БмБС „РИМИС“
 2. Развитие на Конгломерата от сайтове на БмБС
 3. Съставяне на „Кодекс за бизнес етика и отговорност“ на БмБС

4.12. Платформа „Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии и изкуствения интелект (ИТ и ИИ)

За да формализират най-добрите практики за добре управлявани IT отдели, Библиотеките за инфраструктурата на информационните технологии (БИИТ, на анг. ITIL) се създават за да помагат на организациите от публичния сектор да пренасочат ресурсите си в услугите на бизнеса.

Известни като „управление на услуги“ сред работещите с БИИТ, тази стратегия насърчава ИТ отделите да надхвърлят рутинното изпълнение, актуалната сървърна статистика и системите за съхранение и мрежово оборудване. Вместо това БИИТ насочва IT групата да мисли като своите „Клиенти“. Това се отнася до хората вътре в организацията, които разчитат на технологията, за да вършат работата си.

Акцентът върху това, което е необходимо на организациите за постигане на целите на мисията им е намирането на обща позиция и допирни точки с друга нарастваща ИТ тенденция – Облачните технологии.

Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии  (от англ. IT Infrastructure Library – ITIL) е библиотека за инфраструктурата на информационните технологии. БИИТ е колекция от специализирани методологически принципи, синтезирани от най-добрите практики, с цел да се оптимизират процесите за ИТ услуги.

Използвана от стотици организации по цял свят, БИИТ философията се разраства благодарение на насоките и принципите описани в БИИТ – книгите, базирани на най-добрата практика на частната индустрия и публичната администрация. БИИТ услугите включват обучение, сертификация, консултиране, софтуер и внедряване.

БИИТ е набор от правила, независими от производителите, които описват един систематичен подход за въвеждане, изпълнение и управление на ИТ и техните услуги. БИИТ дефинира процеси, функции, роли, отговорности и градивни елементи. Те формират базата за ефективно и ефикасно използване на ИТ. 

БИИТ съдържа серия от книги даващи препоръки за осигуряването на качествени ИТ услуги, както и необходимите средства за тяхната поддръжка. БИИТ е разработен заради нарастващата зависимост на организациите от ИТ и включва в себе си най-добрите практики за ИТ Управление на Услугите.

Принципът, който стои в основата на разработването на БИИТ е осъзнаването, че организациите стават все по-зависими от ИТ за постигането на собствените си корпоративни и бизнес цели. Това предопределя по-големите изисквания за високо качество на предлаганите ИТ Услуги.

Използваният в библиотеката процесен подход напълно съответства на стандартите на ISO 9000. Подходът акцентира вниманието на предприятието върху постигането на поставените цели и на ресурсите, необходими за постигането им. Той е изключително полезен за измерването и управлението на дейността на предприятието, което всъщност го прави толкова популярен.

Понастоящем на основата на БИИТ (ITIL) е преминал в международния стандарт под името ISO 20 000. 

Структура на БИИТ (ITIL)

Текущата редакция на БИИТ включва седем книги:

 • Поддръжка на услугите (Service Support)
 • Доставка на услугите (Service Delivery)
 • Планиране на внедряването на управлението на услугите (Planning to Implement Service Management)
 • Управление на приложенията (Application Management)
 • Управление на инфраструктурата на информационно-комуникационните технологии (ICT Infrastructure Management)
 • Управление на сигурността (Security Management)
 • Бизнес-перспектива (The Business Perspective)
 • както и „допълнителната“ книга – „Управление на конфигурациите“ (Software Asset Management).

Най-известната част от БИИТ са десетте базови процеса, обезпечаващи поддръжката и предоставянето на ИТ услуги – IT Service Management или ITSM: 

 • Процес на управление на инцидентите
 • Процес на управление на проблемите
 • Процес на управление на конфигурациите
 • Процес на управление на промените
 • Процес на управление на връзките
 • Процес на управление на нивото на услугите
 • Процес на управление на капацитетите
 • Процес на управление на наличностите
 • Процес на управление на непрекъснатостта
 • Процес на управление на финансите

Освен това, в структурата на процесите ITSM важна роля играе структурата за поддръжка на потребителите – Service Desk.

БИИТ запълва потребности

Законът на Клингер-Коен може да е стартирал в ерата на модерните ИТ отдели в публичния сектор през 1996 г., но това не реши едно от най-големите предизвикателства: как да донесе ред и дисциплина към постоянно променящи се ИТ стратегии.

Въвеждане на БИИТ (ITIL):

Тази рамка (създадена за първи път преди десетилетия от британците правителството) предоставя подробни насоки за документиране и управление на всеки компонент на информационната инфраструктура в голяма организация. Най-новите итерация на рамката, изисква дисциплинирана отдаденост към това, което се нарича сървис мениджмънт.

Мениджмънтът на услугите чрез БИИТ подтиква ИТ отдела да мисли не от гледна точка на технологиите, а от гледна точка на клиентите. Това са хората в организация, които използват технологично базирани процеси за своята работа, като напр. да анализират списъци с терористични заплахи за усилване на сигурността в страната или списъци с пакети храна на нуждаещи се семейства.

Истинският подход в управление на услуги изисква определена умствена гимнастика от старите хардуерни инженери и приложни специалисти. В света на БИИТ, реперите за представянето, мрежова пропускателна способност и софтуерни модули не са първите неща, които трябва да имате предвид при изпълнение на мисията на агенция или организация.

Винаги на първо място вниманието трябва да е към процесите, които да задвижат иновациите и да направят обслужването по-добро. С други думи, не се фокусирайте върху новите камбанки и звукове, които се предлагат от най-новия хардуер и софтуер, фокусирайте се върху това как най-добре да комбинирате всички ресурси в най-ефективния оперативен процес – казва БИИТ мантрата.

Изкуствения интелект и БИИТ

Какво общо има между изкуственият интелект (ИИ) с БИИТ? На най-основно ниво, това е доста просто: в свят, доминиран от технологии (айфони, таблети и мобилни устройства), никоя ИТ политика не би могла разумно да изключи изкуствения интелект, защото, да речем, той вече е там.

Смартфоните, например, са перфектен пример за мейнстрийм ИИ софтуер, в който прости разговорни команди се преобразуват в търсене в Интернет, телефонни обаждания, напомняния и др.

Функциониращият хелп-деск е в основата на всеки IT отдел. С помощта на хелп-деск с изкуствен интелект за подобряване на повтарящите се задачи, които някога са били отговорност на ИТ служителите, стават автоматизирани, освобождавайки ценно време за по-стратегическа и сложна работа.

Освен това, като управлява жалби и заявки, обслужването чрез изкуствен интелект не само облагодетелства ИТ отдела, но практически и всеки друг отдел във всяка организация.

Предложение: БИИТ в Пловдив Тех Парк

За по-добро развитие на Регионалния Модел за Интелигентна Специализация (РИМИС –Пловдив) авторите на проекта, считат че в гр. Пловдив ще е изключително полезно за институциите и фирмите от града и региона да бъде организирана Платформа „Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии и изкуствения интелект (ИТ и ИИ).

Платформата на БИИТ би могла успешно да бъде организирана от Пловдив Тех Парк, като доказано средище на високите технологии, науката и бизнеса.

За изграждане на „Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии и изкуствения интелект (ИТ и ИИ) считаме, че проектът би могъл удачно да бъде реализиран с участието на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и технологичната фирма „Глобал Бизнес Инроудс“ от Бангалор, Индия.

Всички ще се съгласят, че авторитета, значението и дейността на библиотека „Иван Вазов“ за гр. Пловдив и за целия Южен Централен район на България не се нуждае от разяснения и доказване, но накратко бихме желали да опишем индийската компания.

Със седалище в Силиконова долина на Азия – гр. Балнаглор, Индия, „Глобал Бизнес Инроудс“ е международна бизнес компания за технологии и управление на проекти, която е специализирана в дейности улесняващи достъпа и внедряването на технологии в предприятията.

„Глобал Бизнес Инроудс“ разполага с експертен опит, за ускоряване трансфера на иновативни технологии, развитие на пазара, идентифициране на партньори/клиенти и мащабиране на пазарни възможности.

„Глобал Бизнес Инроудс“ предоставя информация за пазара за усвояване на технологиите, технологично-търговската осъществимост и оценки. Те подпомагат компаниите в цялата гама от управление и поддръжка на технологична  комерсиализация чрез локализация на технологиите и разработване на бизнес модели в световен мащаб. „Глобал Бизнес Инроудс“ е изградил екосистема от възприемащи технологии в Индия в публичния и частния сектор.

„Глобал Бизнес Инроудс“  е регистрирана в гр. Балгалор, Индия, с офиси в Тех Парк Пловдив, България и Кеймбридж – Великобритания. Компанията има екип от високо квалифицирани служители технически персонал и мениджмънт консултанти.

„Глобал Бизнес Инроудс“  има голям опит в работата по проекти на Европейската комисии. Компанията получава финансиране по инициатива Хоризонт 2020, наречена партньорство Европа-Индия за иновации. „Глобал Бизнес Инроудс“ също беще определена за възлов представител на Enterprise Europe Network в Индия.

Политики:

 1. Платформа „Библиотека за инфраструктура на ИТ и ИИ“ – организира и разработва ПТП
 2. Интегриране на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив и „Глобал Бизнес Инроудс“ – Бангалор в проекта за платформа
 3. Интегриране на „БИ на ИТ и ИИ“ със специализирания модул на Междууниверситетска научна библиотека – Пловдив

4.11. Платформи на нов тип компании – интелигентни предприятия с ИИ

Интелигентните предприятия използват най-новите технологии, за да превърнат идеята в бизнес действие – в реално време. В резултат на това ускоряват иновативните процеси, основани на работа с данни и автоматизирането на процесите, пускат нови бизнес модели, доставят изключителни преживявания и др.

Интелигентните предприятия слушат, разбират и действат.

Водещите предприятия в икономиката, основана на опита са тези, които слушат, разбират и действат в непрекъснат и свързан цикъл на подобрение. Те събират информация за клиента, служителя, продукта и развитието на марка във всяка точка на контакт. Те използват мощни технологии, за да усетят възможностите, рисковете и тенденциите. И те превръщат тази интелигентност в смислено действие във всяка част от бизнеса.

Данните са основен двигател зад решенията, които вземате направете своя бизнес, стратегията си и в крайна сметка желаните бизнес резултати.

Какво превръща предприятието в интелигентно?

Интелигентно и Предприятие са две различни думи, но употребени съвместно те означават много. Интелигентността в областта на компютърните науки се отнася до компютър или точно машина, която има своите изчислителни възможности за обработка на данни, а Предприятие, като цяло, се отнася до бизнеса или компанията. И така, Интелигентно предприятие се отнася до бизнес, който има своите изчислителни и обработващи решения, които могат да свършат задачата по-бързо с по-малък риск.

Платформата на интелигентното предприятие се издига до управленския подход, който помага при прилагането на технологии и нови примери за услуги, за да предизвика предизвикателството за подобряване на производителността, свързана с предприятие или организация. Джеймс Брайън Куин представи концепцията за интелигентно предприятие в своята книга за Intelligent Enterprise, Интелигентното предприятие представлява следващата ера на корпоративното изчисление. Визията на интелигентно предприятие беше въведена от SAP на годишната конференция SAPPHIRE NOW и ASUG, която се проведе във Флорида, Съединените щати, през 2018 г. Според SAP интелигентно предприятие използва главно активи от данни за постигане на желаните резултати по-бързо и с по-малко рискове. Това може да стане с помощта на нови интелигентни технологии като изкуствен интелект, машинно обучение, интернет на нещата, блокчейн и много други.

Платформите на интелигентните предприятия не са нищо друго освен успешно прилагане на интелигентността в бизнес процес и клиентски опит и да обединят хората, процесите и данните за изграждане на фантастичен обект, който би могъл да поведе и управлява пазара. SAP разработи повече от хиляда приложения (API) и използвайки тези API и можем да превърнем всяка възможност в продажба. Тези приложения са достъпни на SAP API Business Hub. В този бизнес център има достъпни няколко приложения, като разпознаване на изображения, класификация на изображения и няколко други.

Еволюция на цифровата ера в интелигентна ера

1960 г. – 1990 г.Големи компютриГолеми компютри, транзистори и силициева революция.Индустриална автоматизация
1990 г. – 2000 г.Клиент-сървъри и ИнтернетШироколентов интернет, широко възприемане на персоналните компютриАвтоматизация на бизнес процесите
2000 г. – 2020 г.Мобилни, облачни технологии и големи данниМобилни устройства и смартфони, социални мрежиДигитална трансформация
от 2020 г.Интелигентни технологииМашинно обучение, Интернет на нещата (IoT) и блокчейнИнтелигентни предприятия

Възможности на платформата на интелигентното предприятие

Има три типа умения, които платформата на едно интелигентно предприятие може да предложи и тези три възможности осигуряват три типа резултати. Тези три възможности са, както следва:

 • Видимост – Интелигентното предприятие предлага по-голяма видимост. То предоставя възможност за събиране и свързване на информацията, която преди е била скрита. Следователно, могат да бъдат открити модели, които преди това са били скрити от погледа.
 • Фокусиране – На върха на видимостта, интелигентното предприятие осигурява фокусиране, т.е. способността да се възпроизведе въздействието на потенциалните опции и чрез тези модели оскъдните ресурси да бъдат насочени към зоните на максимално въздействие.
 • Експедитивност  – Това е способността на интелигентното предприятие да реагира по-бързо на промените, които се случват на пазара или на бизнеса, и да включи бизнес процесите към правилните клиенти.

Компоненти на платформата на интелигентното предприятие

Интелигентното предприятие се състои от три необходими компонента и те са, както следва:

 • Интелигентен пакет – Обикновено се състои от интелигентни приложения, като клиентски опит, мрежа, управление на скоростта и цифрово ядро за всяко направление в бизнеса, така че тези приложения да осигуряват SAP облачна платформа и SAP облачна платформа за анализи. Основното му предимство е, че е модулен, което го прави лесен за консумация и лесен за работа.
 • Дигитална платформа – Тя осигурява равномерен цифров слой за улавяне на стойността в реално време от различни типове данни в облачната платформа. Тя също така предлага високоефективно съхранение на данни и различни възможности за анализ.
 • Интелигентни технологии – Те се състоят от различни нови интелигентни технологии като машинно обучение, интернет на нещата, изкуствен интелект, а също и блокчейн. Тези технологии с в помощ на клиентите да изпълняват задачите си бързо и с намалени рискове.

Как се създава на интелигентно предприятие

Начинът за създаване на интелигентно предприятие включва няколко аналитични техники, като:

 • Когнитивна аналитика – когнитивен компютинг, изкуствен интелект
 • Предписателна аналитика – невронни мрежи, задълбочено обучение, машинно обучение
 • Описателна аналитика – класификация на клъстери, регресия

Примери за платформи на интелигентни предприятия

Банково дело и финанси – Интелигентното предприятие играе жизненоважна роля в областта на банковото дело и финансите, като напр. за предотвратяване на измами и управление на риска, а също и за откриването му. То също така може да ни каже как да се възстановим след такива рискове. То също така предоставя анализ на обратна връзка и анализ на отношението, т.е. положителна, отрицателна или неутрална обратна връзка. С помощта на тази обратна връзка, предоставена от клиента, то предлага правилна визия за пазара.

Образование – Интелигентното предприятие също така играе много важна роля, когато става дума за образование, тъй като с помощта на няколко интелигентни технологии предоставя дистанционно обучение на учениците в голям мащаб. То също така включва и адаптивно обучение, което включва комутативна и формираща среда за учениците.

Здравеопазване – С помощта на различни интелигентни технологии като машинно обучение, интернет на нещата, изкуствен интелект и много други можем да създадем няколко продукта, които бързо могат да се развият във всяко здравно предприятие. Например, с помощта на машинно обучение и неврални мрежи, можем да направим приложение за откриване на кожни заболявания, което може да ни каже болестта на пациента и с помощта на това предприятието ще се развива.

Логистика и транспорт – Транспортния сектор се състоят от автомобилен, железопътен и морски транспорт. Когато говорим за автомобилния транспорт, няколко подобрения като динамично ценообразуване и управление на трафика ще са от полза. В наши дни динамичното ценообразуване се използва от различни предприятия като OLA и UBER, тъй като увеличават цените им, когато има голям трафик или когато има голямо търсене на превозното средство.

Медии и развлечения – при тях включва различни неща като анализи  срещу кибератаки, анализи на видео и социалните медии, журналистически данни и много други. Може да бъде даден като пример приложението при всеки медиен плейър. Така че, с помощта на различни интелигентни технологии като изкуствен интелект, компанията може да генерира подходящ плейлист на песни, които потребителят иска да слуша въз основа на предишните си търсения и песните, които е чул преди.

Туризъм и хотелиерство – Както е при медиите и развлеченията, същото е и с туризма и хотелиерството, интелигентното предприятие ще показва нещата въз основа на предишните търсения. С помощта на няколко интелигентни технологии можем да създадем UI чатботовете за разговори.  Потребителят ще прави своето търсене чрез тях и въз основа на данните, които се съдържат в чатбота – ще показват резултатите. А с помощта на интернет на нещата, можем да направим умни стаи за клиенти, което би било от полза за организацията.

Застраховане – Тук също има много рискове и управление срещу измами. Поради дигитализацията, застрахователните компании са започнали да използват нови технологии за постигане на своите бизнес цели. С помощта на различни техники те могат да събират данните и информация за клиентите.

Български примери на интелигентно предприятие

Към настоящия момент не са много българските компании приели стратегия за интелигентно предприятие.

Един от малкото примери е на Сирма Груп Холдинг, от чийто сайт разбираме, че в началото на 2018 г. компанията е обявила своята стратегия за развитие и растеж, с основен фокус интелигентната трансформация на организациите и създаването на когнитивни софтуерни решения за бизнеса.

Сирма се фокусира в процеса на трансформацията на организациите към „интелигентни организации”. Твърдят, че имат технологии и know how за всички етапи от този преход – от събирането на данни – вътрешни, външни, структурирани, неструктурирани, отворени, свързани, „тъмни” и т.н., през изграждането на моделите и хранилището на знания, разработване на аналитични модели и модели за предвиждане, базирани на изкуствен интелект, до предоставянето на „човешки” интерфейси от ново поколение към вътрешни и външни потребители.

От публикация в Инвестор.бг разбираме, че усилията на дружествата от Сирма са съсредоточени в най-перспективните сектори в ИКТ – „бизнес софтуер“ (Информационни и комуникационни технологии) и „ИТ услуги“. Именно тези два сегмента спряха спада в ИКТ сектора през 2016 година и обещават динамичен ръст в близките години. За разлика от технологичните гиганти, като Amazon, Apple, Google, IBM и Microsoft, които също развиват когнитивни технологични решения, фокусът на Сирма е към ниши от МСП (малки и средни предприятия) в сферите на специализация на групата, които изостават от технологичния тренд за използване на технологии, базирани на изкуствен интелект.

Приложение на стратегията за интелигентно предприятие в РИМИС – Пловдив

Във връзка с предложението за формиране на регионален икономически модел за интелигентна специализация (РИМИС – Пловдив) напълно подкрепяме SAP, според които стратегията за интелигентно предприятие е основен план за бъдещето на бизнеса. Интелигентните предприятия използват най-новите технологии, за да разбият организационните грамади, превръщайки идеите в бизнес действия – в реално време.

Приемането на стратегия за интелигентно предприятие води до множество предимства:

Затворяне на празнината в опита. Итеративен подход за интегриране на данни, който помага компаниите да се доближат до пълното разбиране на всеки отделен клиент или служител и да отговарят на техните уникални очаквания.

Отключване нови източници на растеж. Вграждане на интелигентността в процесите, предвиждане на нуждите и предпоставките при търсене. Създаване на нови бизнес модели, продукти и услуги, за радост на клиентите и подсилване растежа на предприятията.

Изграждане на водещи компании. Иновационна дейност и постигане на нови резултати с технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение, блокчейн и интернет на нещата (IoT). Автоматизиране, предвиждане, осмисляне и осигуряване бъдещето на компаниите в индустрията.

ПОЛИТИКИ:

 1. Платформа за интелигентно предприятие на „ИТ Академия“ АД
 2. Център за дифузия на иновацията „Интелигентно предприятие“ в ПТП
 3. Създаване на полицентрична мрежа в ЮЦР за възприемане на иновацията „Интелигентно предприятие“

4.12.   Платформа за гражданско участие  – Форум за мнения, препоръки и коментари на гражданското общество

Интернет платформа за публикуване на мнения и препоръки и сигнали от гражданите, които да  подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси, с цел открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при взимане на решения при актуализиране на правната рамка в България.

Платформата, която е част от уеб сайта http://rimii.eu/ представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията (виж т.3.13 Ролята на гражданското участие  и принципа на Добро управление).