19. ФУНКЦИОНАЛНО-ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА НА РИМИС – ПЛОВДИВ

19.1.   Съвет за развитие на технологичната грамотност и образование

От направените анализи в „Интегралната териториална стратегия за развитието на Южен централен район се, че най-работоспособната група от населението, тази от 25 до 64 години, е с висше образование в ЕС е средно 31.4%, в България 27,8%, в Южен централен район  22,8% и в Пловдивска област 26,7%.

Населението от същата група с основно и по-малко образование в България е 17,2%, в Южен централен район е 21,0% и в Пловдивска област 18,9%.

Подобно е положението и с професионалното образование, което не е добър атестат за Пловдив и областта, независимо от наличието на голям брой висши училища и университети , професионални колежи и гимназии.

Във връзка с товае необходимо оптимизиране на образованието, което да бъде съобразено с потребностите на общините и конкретния регион. Наложителни са мерки за стимулиране на обучението по търсените на пазара професии, степен на квалификации, съобразно степента на развитие на регионалната икономика и заявените инвестиционни намерения. От направените проучвания се вижда,  че  широкият спектър от специалности и прием във висшите учебни заведения, професионалните гимназии и колежи не винаги е съобразен с потребностите на реалната икономика; несъответстващи на потребностите на пазара на труда умения на завършилите висше образование.  Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през следващите години отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до качествено образование на всички равнища и за всички социални групи и по-добро обвързване на образованието с науката и бизнеса, с търсените знания и умения. Тук ще обърне внимание и на обучението на населението през целия живот, т.е. обучение в технологична грамотност и овладяване на новите иновационни технологии и от хората, които досега смятаха,че с завършването на училище, гимназия, колеж или висше образование са завършили образованието си.

Във връзка с всичко това е необходимо да се изгради към областната управа или община Пловдив, Съвет за развитие на технологичната грамотност и образованието, в което да влезнат както представители на Община Пловдив, област Пловдив, университетите, професионалните колежи и гимназии, така и представители на бизнеса, които да изготвят предложения за въвеждане на нови специалности, за провеждане на различни курсове, за промяна на профила на учебни заведения и т.н.

19.2.   Съвет за развитие на малкия и среден бизнес в пловдивския регион

За разлика от големите фирми в региона, които разполагат с големи кадрови и финансови ресурси, то малките и средни предприятия не разполагат с такива ресурси и трудно можем да очакваме от тях пускане на пазара на иновативни изделия. Въпреки нарастването на предприемаческата активност в начална фаза  в България, нивото остава сред най-ниските в света. Обикновено предприемачите с малък и среден бизнес работят в  сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на иновации и много малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е предпочитаният сектор за предприемачите в България и достига 49.3%. Аналогично е положението и в пловдивския регион. Отчита се  ниска припознаваемост на възможностите за предприемачество в България , като индивидите не се чувстват по-подготвени да стартират бизнес.

Изхождайки от този анализ с цел подпомагане на малкия и среден бизнес предлагаме да бъде създаден към общинската или областната управа на гр. Пловдив Съвет за развитие на малкия и среден бизнес. В този съвет трябва да влезнат представители на община  Пловдив, областната управа на Пловдив, представители на бизнеса, учени от висшите учебни заведения в Пловдив, изтъкнати специалисти и експерти.

Този съвет трябва да разглежда бъдещите действия в областта на изграждане и подобряване на иновационна инфраструктура и насърчаване на иновациите, в т.ч. :

 • Стимулиране на иновационни МСП;
 • Изграждане на Регионален иновационен център и друга иновационна инфраструктура;
 • Разширяване на мрежите за бизнес иновации и подкрепа за иновационни клъстери;
 • Подкрепяне на   дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. за намаляване на ресурсната и енергийна ефективност на производството;
 • Осигуряване на условия за качествена заетост на трудоспособните лица;
 • Адаптиране на образованието към нуждите на пазара на труда; 
 • Укрепване на регионално диференцирана активна политика на пазара на труда;
 • Нови форми на заетост, свързани с настъпилите социални, икономически и технологични промени, налагащи обучения за придобиване на ключови компетентности, дигитални и преносими умения, чиято цел е по-лесно адаптиране на работната сила към новите форми на заетост;
 • Подкрепа за създаване на нови микро- и малки фирми в района;
 • Стимулиране на стартъри, в т.ч. в технологични производства и услуги;
 • Изграждане на нова предприемаческа култура, придобиването на предприемачески, управленски и бизнес умения, както и професионални и ИТ умения; 
 • Предоставяне на целенасочена консултантска подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност;
 • Подпомагане процеса на пазарна информация и търговски контакти с местни и чуждестранни фирми;
 • Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез подпомагане на клъстеризирането и предоставянето на подкрепа за веригите на доставките, особено в случаите на привличане на стратегически инвеститори;
 • Стимулиране на създаването на „предприемачески хъб” във висшите училища и тех паркове.

Политики:

 1. Създаване на „Регионален съвет за развитие на технологичната грамотност и образование“
 2. Създаване на „Регионален съвет за развитие на малкия и среден бизнес“
 3. Разработване на „Регионален модел за учене през целия живот (УЦЖ)“
 4. Съставяне на „Модел за повишаване качеството на човешкия капитал в ЮЦР“
 5. Създаване на „Регионален съвет за развитие на дуалното обучение в ЮЦР“
 6. Разработване на регионална програма „Образование за ИТ кариера“ за повишаване нивото на цифровите компетентности и умения на човешките ресурси
 7. Разработване на „Модел за консолидация на публичните висши училища в ЮЦР“ за повишаване качеството на образованието